Nënkomisioni për Administratën Publike

Kuvendi me vendimin nr. 14/2018 ka ngritur nënkomisionin “Për administratën publike”, në përbërje të komisionit të përhershëm parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni është administrata publike. Nënkomisioni përbëhet nga 7 anëtarë si vijon: Alket Hyseni - kryetar (grupi parlamentar PS), vakant – Zëvendëskryetar, Klotilda Bushka – anëtare (grupi parlamentar PS), Adelina Rista - anëtare (grupi parlamentar PS), Almira Xhembulla - anëtare (grupi parlamentar PS), Elena Xhina - anëtare (jashtë grupeve parlamentare), vakant - anëtar