Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë

Kuvendi me vendimi nr. 87/2018 ka ngritur nënkomisioni parlamentar “Për ndjekjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligji, nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në ministrinë e Brendshme”. Nënkomisioni organizohet dhe funksionon në përbërje të Komisionit për Sigurinë Kombëtare. Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë ndjekja dhe mbikëqyrja e zbatimit të ligjit, nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në ministrinë e Brendshme”. Përbërja aktuale është si vijon: Ermonela Felaj Valikaj - kryetare (grupi parlamentar PS), Myslim Murrizi - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat"), Sadi Vorpsi - anëtar (grupi parlamentar PS),  Elona Hoxha - anëtare (grupi parlamentar PS), Alban Zeneli - anëtar (grupi parlamentar "Demokrat"), Ylli Shehu - anëtar (grupi parlamentar "I pavarur").