Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin përbëhet nga 10 deputetë, të emëruar nga Kryetari i Kuvendi, pasi ka marrë mendimin e kryetarëve të grupeve parlamentare, në mënyrë që të sigurojnë përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe opozitës parlamentare. Këshilli kryesohet nga Kryetari i Kuvendit. Këshilli studion propozimet për ndryshimin e Rregullores, jep mendime për çështje të interpretimit të Rregullores, si dhe për konfliktet në lidhje me kompetencat ndërmjet komisioneve të Kuvendit. Me kërkesë të Kryetarit të Kuvendit, Këshilli shqyrton kërkesën për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për fillimin e ndjekjes penale ose arrestimin e një deputeti, në përputhje me nenin 118 të Rregullores dhe nëse ka vend për procedim ndaj deputetit të ndaluar ose të arrestuar, sipas nenit 119 të Rregullores. Këshilli shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me mandatin e deputetit dhe paraqet raportin përkatës në seancë plenare. Këshilli verifikon mandatin e deputetit, i cili zgjidhet gjatë legjislaturës dhe paraqet raportin përkatës në seancë plenare brenda 30 ditëve. Këshilli mblidhet në mënyrën e parashikuar nga kjo Rregullore për komisionet e përhershme. Përbërja aktuale është si vijon: Gramoz Ruçi - kryetar (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka - anëtare (grupi parlamentar PS), Damian Gjiknuri - anëtar (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi - anëtare (grupi parlamentar PS), Ulsi Manja - anëtar (grupi parlamentar PS), Nimet Musaj - anëtar (grupi parlamentar i pavarur), Alban Zeneli - anëtar (grupi parlamentar demokrat), Vakant - anëtar, Vakant - anëtar,  Myslim Murrizi - anëtar (grupi parlamentar "demokrat"). 
Anëtarët zëvendësues janë: Musa Ulqini (grupi parlamentar PS), Besnik Baraj (grupi parlamentar PS), Ermonela Valikaj Felaj (grupi parlamentar PS), Xhemal Qefalia (grupi parlamentar PS), Aurora Mara (grupi parlamentar i pavarur)..