Njoftim për listën e fituesve për konkursin “këshilltar-juridik” pranë Shërbimit Juridik.

  • Postuar më, 21/06/2018

NJOFTIM

 Njoftim për listën e fituesve për konkursin “këshilltar-juridik” pranë Shërbimit  Juridik.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 “Plotësimi i vendeve të lira ne kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira ne kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Kreu II “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po publikojmë kandidatin fitues për konkursin “këshilltar-juridik” pranë Shërbimit e Juridik.

Znj. Suela Jahaj, me 74 pikë.