Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “specialist” pranë Sekretariatit të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

  • Postuar më, 18/06/2018

 NJOFTIM

Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “specialist” pranë Sekretariatit të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “ Konkurimi”, pika 12,14 dhe pika 22, në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë si dhe vendimeve të dhëna nga KPP për ankesat e paraqitura nga dy konkurentë, për konkursin “specialist” pranë Sekretariatit të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpalli kandidatin fitues si më poshtë:

  1. Ela Nikaj me 81 pikë.