Lista e kandidatëve të suksesshëm për pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve.

  • Postuar më, 16/06/2018

Lista e kandidatëve të suksesshëm për pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve. 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 26 dhe V.K.M nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 33, si dhe vendimit të Byrosë nr.5, datë 17.01.2018, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazave të konkursit: testimit me shkrim, intervistës së strukuruar me gojë dhe vlerësimit të jetëshkrimit për pozicionin“drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve, vlerësoi kandidatin pjesëmarrës si më poshtë: 

  1. Leonard Micka,  me 83  pikë.