Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist” në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

  • Postuar më, 15/06/2018

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist” në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pikave 9, po publikojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist” në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian. Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist” në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian është si më poshtë: 

  1. Amela Disha
  2. Megi Llakmani
  3. Ela Nikaj
  4. Egla Zeraj
  5. Iris Xhanaj