Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist finance” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

  • Postuar më, 13/06/2018

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist finance” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po publikojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist finance” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist finance” pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit është si më poshtë:

1.Antoneta Qemali

2.Dhimitra Ilias

3.Miranda Mihajli