NJOFTIME TË TJERA

 • Postuar më, 25/01/2018

NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në detyrë” për pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve pranë Shërbimit Administrativ.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, pika 43 si dhe Vendimit të Byrosë nr.5 datë 17.01.2018 “Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, për konkursin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve pranë Shërbimit Administrativ, me procedurën “Ngritja në detyrë” po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve pranë Shërbimit Administrativ

është si me poshtë;

 1. Leonard Micka


Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Sekretariatin Teknik të Këshillit për Integrimin Europian.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po publikojmë, emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Sekretariatin Teknik të Këshillit për Integrimin Europian.
Për konkursin e shpallur për pozicionin “specialist” në Sekretariatin Teknik të Këshillit për Integrimin Europian nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 02.03.2018 është: Arian Ymerali.
Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja, konstaton se kandidati plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.
Konkurimi do të zhvillohet në datën 13.03.2018, ora 10.00 në mjediset e Kuvendit.
Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “këshilltar juridik”, në Shërbimin Juridik.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, nenit 26 dhe VKM nr.242, date 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazave të konkursit: testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “këshilltar juridik”, në Shërbimin Juridik, shpalli listën e kandidatëve fitues si më poshtë:

 1. Klaudia HASANLLARI me 82 pikë

_____________________________________________________________

NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist finance” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit. 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po publikojmë listen me emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist finance” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit. Për konkursin e shpallur për pozicionin “specialist finance” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit, brenda afateve të përcaktuara, datës 23.02.2018, pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore dhe  Trajtimit të Deputetëve  nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Procedura e lëvizjes paralele mbyllet pa kandidatë.

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “pranimi në shërbimin civil”, në datën 21.03.2018, ora 10.00 në mjediset e Kuvendit. 

_______________________________________________________________

 NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “drejtor” në Shërbimin e Prokurimeve.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V  “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreut II pikave 11 dhe13 po ju publikojmë listën e vlerësimit paraprak me kandidatët që do të vazhdojnë konkurimin me proçedurën “Lëvizje paralele”, për “drejtor” në Shërbimin e Prokurimeve.

Për konkursin e shpallur për në Shërbimin e Prokurimeve brenda afateve të përcaktuara në njoftim, datës 12.02.2018, pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve, nuk është paraqitur asnjë kandidatë. Procedura e lëvizjes paralele mbyllet pa kandidatë.

Referuar ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 43, si dhe Vendimit të Byrosë nr.5 datë 17.01.2018 “Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Ngritje në detyrë”.

NJOFTIM

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist” në            Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

Paga është e kategorisë III-b.

b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Është përgjegjës për organizimin dhe mbarëvajtjen e takimeve, duke kryer njoftimin e pjesëmarrësve, dërgimin e materialeve, përgatitjen e dosjeve për pjesëmarrësit, marrjen e masave të duhura për regjistrimin e procesverbalit të mbledhjeve dhe administrimin e tij, si dhe çdo veprim tjetër të nevojshëm;
 • Është përgjegjës për mbikqyrjen e sigurimit të logjistikës së nevojshme për organizimet e takimeve të Këshillit;
 • Asiston në përgatitjen e të gjitha materialeve dhe dokumentacionit të nevojshëm në kuadër të takimeve të radhës së Këshillit;
 • Mbledh dhe përpunon komentet, vërejtjet, sugjerimet, dhe propozimet e anëtarëve dhe grupeve të interesit për çështje të trajtuara në takimet e Këshillit;
 • Në bashkëpunim me këshilltarët dërgon në ministritë përkatëse dhe/ose institucione të tjera shtetërore kërkesa për informacion;
 • Në bashkëpunim me këshilltarët përcjell rekomandimet e Këshillit në ministritë përkatëse dhe/ose institucione të tjera shtetërore, për çështje që kanë lidhje me fushën e tyre të përgjegjësisë.
 • Mban dhe të përditëson në mënyrë të vazhdueshme një baze të dhënash të plotë dhe operative për të gjitha komunikimet shkresore të KKIE dhe harton informacione periodike, kur kjo i kërkohet nga eprorët.
 • Mbledh dhe përpunon komentet, vërejtjet, sugjerimet, dhe propozimet e anëtarëve dhe grupeve të interesit për çështje të trajtuara në takimet e Këshillit;
 • Përfaqësimin institucional dhe bashkëpunimin
 • Bashkëpunon me këshilltarët e drejtorisë, mbi bazën e parimeve të besimit reciprok, me qëllim realizimin e objektivave të kësaj drejtorie;
 • Bashkëpunon me stafin e drejtorive dhe shërbimeve të Kuvendit, me qëllim organizimin dhe mbarëvajtjen e takimeve të KKIE.
 • Specialistit të Sekretariatit Teknik, mund t’i kërkohet të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, të shtunave, të dielave dhe në ditë pushimi zyrtare.


c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 • të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;
 • të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Master shkencor.
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në nivelin ekzekutiv.
 • Specialisti duhet të ketë njohuri të mira të specialiteteve brenda fushës profesionale që mbulon Sekretariati Teknik, dhe aftësi shumë të mira organizimi, komunikimi dhe prezantimi.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive si dhe  formularët 6 mujorë, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2017.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 02.03.2018

dh) Në datën 05.03.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 13.03.2018 në mjediset e Kuvendit, në orën10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë (dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 16.03.2018

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist” në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian.

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Është përgjegjës për organizimin dhe mbarëvajtjen e takimeve, duke kryer njoftimin e pjesëmarrësve, dërgimin e materialeve, përgatitjen e dosjeve për pjesëmarrësit, marrjen e masave të duhura për regjistrimin e procesverbalit të mbledhjeve dhe administrimin e tij, si dhe çdo veprim tjetër të nevojshëm;
 • Është përgjegjës për mbikqyrjen e sigurimit të logjistikës së nevojshme për organizimet e takimeve të Këshillit;
 • Asiston në përgatitjen e të gjitha materialeve dhe dokumentacionit të nevojshëm në kuadër të takimeve të radhës së Këshillit;
 • Mbledh dhe përpunon komentet, vërejtjet, sugjerimet, dhe propozimet e anëtarëve dhe grupeve të interesit për çështje të trajtuara në takimet e Këshillit;
 • Në bashkëpunim me këshilltarët dërgon në ministritë përkatëse dhe/ose institucione të tjera shtetërore kërkesa për informacion;
 • Në bashkëpunim me këshilltarët përcjell rekomandimet e Këshillit në ministritë përkatëse dhe/ose institucione të tjera shtetërore, për çështje që kanë lidhje me fushën e tyre të përgjegjësisë.
 • Mban dhe të përditëson në mënyrë të vazhdueshme një baze të dhënash të plotë dhe operative për të gjitha komunikimet shkresore të KKIE dhe harton informacione periodike, kur kjo i kërkohet nga eprorët.
 • Mbledh dhe përpunon komentet, vërejtjet, sugjerimet, dhe propozimet e anëtarëve dhe grupeve të interesit për çështje të trajtuara në takimet e Këshillit;
 • Përfaqësimin institucional dhe bashkëpunimin
 • Bashkëpunon me këshilltarët e drejtorisë, mbi bazën e parimeve të besimit reciprok, me qëllim realizimin e objektivave të kësaj drejtorie;
 • Bashkëpunon me stafin e drejtorive dhe shërbimeve të Kuvendit, me qëllim organizimin dhe mbarëvajtjen e takimeve të KKIE.
 • Specialistit të Sekretariatit Teknik, mund t’i kërkohet të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, të shtunave, të dielave dhe në ditë pushimi zyrtare.

dh) Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Master shkencor.
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune në nivelin ekzekutiv.
 • Specialisti duhet të ketë njohuri të mira të specialiteteve brenda fushës profesionale që mbulon Sekretariati Teknik, dhe aftësi shumë të mira organizimi, komunikimi dhe prezantimi.

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 07.03.2018

f) Në datën 19.03.2018 të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 28.03.2018 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit – 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë – 25 pikë dhe testimi me shkrim – 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët fitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 03.04.2018 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

______________________________________________________________

NJOFTIM PËR VEND PUNE

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist finance” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit pranë Shërbimit Adminstrativ.

Paga është e kategorisë III-b.

b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të përpilojë listë-pagesat mujore të pagave të deputeteve dhe të stafit të administratës së Kuvendit, listë-pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, sigurimet suplementare,
 • Të ndjekë afatet dhe marrëdhëniet me degën e tatimeve për derdhjen e kontributeve dhe dorëzimin e listë-pagesave
 • Të ndjekë  dhe kontrollojë listëprezencat e secilës drejtori mbi bazën e të cilave harton listë-pagesat. Të ndjekë  të gjitha shkresat e deleguara nga drejtori, duke llogaritur pagat, afatet e kushtet e kontratave, ndalesat sipas legjislacionit në fuqi.
 • Të përpilojë listë-pagesat për shpenzimet: telefon, dieta, karburant, qera, hotel.
 • Të ndjekë në INSTAT çmimet e karburantit për shpenzimet për karburant.
 • Të nxjerrë lajmërim-kreditimet për shpenzimet e deputeteve dhe pjesëmarrjet në komisione të posaçme.
 • Të kontrollojë urdhër-shërbimet dhe të bëjë pagesat e tyre  në përputhje me aktet normative.
 • Të ndjekë veprimet financiare të përpiluara dhe të kontrolluara nga specialistët përkatës deri në momentin e pagesës. Të plotësojë të gjitha urdhërpagesat, xhirimet, çeqet, pasi të ketë plotësuar dokumentacionin e nevojshëm dhe të rregullt.Të rakordojë analizën buxhetore të shpenzimeve me specialistin e buxhetit.
 • Të plotësojë librezat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, vërtetimet e pagave për nëpunësit që dalin në pension, si dhe probleme të tjera në marrëdhënie me ISSH.
 • Të ndjekë marrëdhëniet me administratën tatimore për pagesat e detyrimeve dhe dorëzimin e listëpagesave të sigurimeve.
 • Të kryejë inventarizimin e shtypshkrimeve në shtypshkronjë.
 • Të ndjekë lëvizjet e inventarit me ndryshimin e zyrave apo të punonjësve (procesverbalet e dorëzimit).
 • Të kryejë çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Shef i sektorit të Financës dhe drejtori i Shërbimit të Financës dhe Buxhetit, lidhur me çështje financiare.

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor, në ekonomi-financë;
 • Te ketë njohuri shume te mire për përdorimin e kompjuterit, sidomos te programeve financiare;
 • Te ketë njohuri te thella te legjislacionit ne fuqi për pagat, sigurimet shoqërore, dhe gjithë dokumentacionin justifikues për pagesën e një shpenzimi.
 • Te ketë aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive si dhe  formularët 6 mujorë, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2017.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 23.02.2018

dh) Në datën 26.02.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 06.03.2018 në mjediset e Kuvendit, në orën10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë ( dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 09.03.2018

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist finance” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit pranë Shërbimit Administrativ.

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të përpilojë listë-pagesat mujore të pagave të deputeteve dhe të stafit të administratës së Kuvendit, listë-pagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, sigurimet suplementare,
 • Të ndjekë afatet dhe marrëdhëniet me degën e tatimeve për derdhjen e kontributeve dhe dorëzimin e listë-pagesave
 • Të ndjekë dhe kontrollojë listëprezencat e secilës drejtori mbi bazën e të cilave harton listë-pagesat. Të ndjekë të gjitha shkresat e deleguara nga drejtori, duke llogaritur pagat, afatet e kushtet e kontratave, ndalesat sipas legjislacionit në fuqi.
 • Të përpilojë listë-pagesat për shpenzimet: telefon, dieta, karburant, qera, hotel.
 • Të ndjekë në INSTAT çmimet e karburantit për shpenzimet për karburant.
 • Të nxjerrë lajmërim-kreditimet për shpenzimet e deputeteve dhe pjesëmarrjet në komisione të posaçme.
 • Të kontrollojë urdhër-shërbimet dhe të bëjë pagesat e tyre në përputhje me aktet normative.
 • Të ndjekë veprimet financiare të përpiluara dhe të kontrolluara nga specialistët përkatës deri në momentin e pagesës. Të plotësojë të gjitha urdhërpagesat, xhirimet, çeqet, pasi të ketë plotësuar dokumentacionin e nevojshëm dhe të rregullt.Të rakordojë analizën buxhetore të shpenzimeve me specialistin e buxhetit.
 • Të plotësojë librezat e kontributeve të sigurimeve shoqërore, vërtetimet e pagave për nëpunësit që dalin në pension, si dhe probleme të tjera në marrëdhënie me ISSH.
 • Të ndjekë marrëdhëniet me administratën tatimore për pagesat e detyrimeve dhe dorëzimin e listëpagesave të sigurimeve.
 • Të kryejë inventarizimin e shtypshkrimeve në shtypshkronjë.
 • Të ndjekë lëvizjet e inventarit me ndryshimin e zyrave apo të punonjësve (procesverbalet e dorëzimit).
 • Të kryejë çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Shef i sektorit të Financës dhe drejtori i Shërbimit të Financës dhe Buxhetit, lidhur me çështje financiare.

 

dh) Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor, në ekonomi-financë;
 • Te ketë njohuri shume te mire për përdorimin e kompjuterit, sidomos te programeve financiare;
 • Te ketë njohuri te thella te legjislacionit ne fuqi për pagat, sigurimet shoqërore, dhe gjithë dokumentacionin justifikues për pagesën e një shpenzimi.
 • Te ketë aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 28.02.2018

f) Në datën 12.03.2018 të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 21.03.2018 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit – 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë – 25 pikë dhe testimi me shkrim – 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët fitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 27.03.2018 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

_______________________________________________________________

NJOFTIM

Njoftim për publikimin e një vendi të lirë pune, në shërbimin civil.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, publikojmë njoftimin për 1 (një) vend të lirë pune, në shërbimin civil të Kuvendit të Shqipërisë  në pozicionin:

“Drejtor”, në Shërbimin e Prokurimit.

Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategori

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin “Drejtor”, në Shërbimin e Prokurimit. Kategoria e pagës II-b.

b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të sigurojë në mënyrë efektive drejtimin e punës në Drejtorinë e Prokurimeve, në zbatim të ligjit “Për prokurimin publik”, Kodit të Procedurave Administrative, ligjit “Statusi i nëpunësit civil”, Rregullores së Kuvendit dhe legjislacionit që ka lidhje me këtë shërbim (fushën e prokurimeve).
 • Të organizojë dhe drejtojë burimet njerëzore në varësi të tij në zbatim të ligjit “Statusi i nëpunësit civil”, Rregullores së Kuvendit dhe legjislacionit që ka lidhje me këtë shërbim, me qëllim ofrimin e një shërbimi me standard të lartë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Të organizojë dhe të drejtojë punën administrative për realizimin e objektivave të shërbimit të prokurimeve, të ndjekë dhe të kontrollojë zbatimin e detyrave të dhëna nga titullari i institucionit si dhe regjistrit të prokurimeve.
 • Të nxjerrë urdhra të brendshëm për drejtimin dhe administrimin sa më të mirë të punës në drejtori, si dhe t’i propozojë dhe përgatisë titullarit nxjerrjen e urdhëresave përkatëse që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit.
 • Të ndjekë punën e shërbimit së prokurimit dhe organizimit të procedurave të prokurimit duke informuar titullarin çdo katërmujor, ose sa herë që i kërkohet, për ecurinë e procedurave të prokurimit.
 • Të sigurojë kushte normale pune për nëpunësit nën varësinë administrative, për të garantuar një performancë të lartë në realizimin e detyrave.
 • Të bashkërendojë punën me drejtoritë e shërbimet e tjera të Kuvendit për përmbushjen e objektivave të drejtorisë dhe të institucionit.
 • Të marrë pjesë, në rast të ngarkimit nga titullari i institucionit, në njësinë e prokurimit ose në rolin e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
 • Të organizojë punën në shërbnimin e prokurimit dhe në bashkëpunim edhe me drejtorite e tjera (sipas urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm) për kryerjen e procedurave te prokurimit, përgatitjen e shkresave, si dhe të dokumentacionit të nevojshëm për procedurat e prokurimit (përfshirë specifikimet teknike, termat e referencës etj) me cilësi dhe në kohën e duhur.
 • Të hartojë planin vjetor të prokurimeve në bashkëpunim me departamentet, drejtoritë dhe sektorët e tjerë, si dhe me titullarin e autoritetit kontraktor me miratimin e buxhetit vjetor mbi bazën edhe të kërkesave përkatëse.
 • Të kontrollojë dhe ndjek realizimin e regjistrit të parashikimit dhe të realizimit për prokurimet publike të institucionit dhe ta dërgojë për miratim pranë sekretarit të Përgjithshëm dhe më pas tek APP.
 • Të dërgojë kontratat e lidhura pranë drejtorive përkatëse për zbatim.
 • Të përgatisë informacione periodike në bashkëpunim me personat e ngarkuar për zbatimin e kontratave, lidhur me zbatimin e tyre, problemet që ato kane si dhe propozimet për zgjidhjen e tyre.
 • Të bashkëpunojë me Shërbimin Administrativ për plotësimin e vendeve vakante. Të fillojë ecurinë disiplinore për marrjen e masave administrative ndaj nëpunësve të kësaj drejtorie, kur konstaton shkelje administrative në kryerjen e detyrave nga nëpunësit e drejtorisë.
 • Të bëjë vlerësimin vjetor të nëpunësve në varësi, bazuar në performancën e punonjësve, si dhe në përputhje me aktet nënligjore në fuqi.
 • Të paraqesë pranë drejtorisë përkatëse planifikimin e lejes vjetore për nëpunësit, sipas një grafiku të përcaktuar që në fillim të vitit.
 • Të koordinojë me sekretarin e Përgjithshëm për emërimin/ caktimin e personelit në njësitë e prokurimit ad-hoc të procedurave të prokurimit dhe komisioneve të Vlerësimit të Ofertave.
 • Të ndjekë, shpërndajë dhe të përgjigjet për të gjithë korrespondencën zyrtare të Kuvendit që kalon në këtë shërbim.
 • Të menaxhojë burimet njerëzore në varësi duke ndarë, mbikëqyrë dhe monitoruar punën e kryer në periudha raportimi javore, mujore, 3-mujore, 6-mujore ose vjetore.
 • Të informojë në mënyrë periodike Sekretarin e Përgjithshëm, dhe sa herë që është e nevojshme, për të gjithë veprimtarinë e Shërbimit.
 • Të ushtrojë gjithashtu dhe çdo kompetencë tjetër që i jepet nga eprorët në përputhje me legjislacionin në fuqi.

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 1. të jetë nëpunës civil i konfirmuar në kategorinë e mesme drejtuese;
 2. të ketë, dy vlerësimet e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;
 3. të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor në inxhinieri ose ekonomi, me shkëputje nga puna.
 • Të ketë eksperiencë dhe ekspertizë të gjerë mbi 4 vjet në fushën e prokurimeve;
 • Të ketë vizion të qartë drejtimi;
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi,  koordinimi dhe menaxhimi.
 • Të zotërojë aftësi të punojë në grup dhe të punojë ngushtësisht me shërbimet e tjera paralele.
 • Të zotërojë njohuri te mira ne teknologjinë/sistemet e informacionit.
 • Te ketë dëshmi për zotërimin e një gjuhe te BE-së..

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit (Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi  për aplikim në vendin vakant, një kopje të jetëshkrimit (C.V), fotokopje e diplomës, nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere atë duhet ta ketë të njëhësuar pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, fotokopje e listës së notave, nëse ka një diplomë dhe listë notash, të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar, një fotokopje e librezës së punës e plotësuar, vërtetim i gjendjes gjyqësore, çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme, fotokopje e letërnjoftimit, aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të mesëm drejtues dhe 2 formularët gjashtëmujor të vlerësimit të punës për vitin 2017.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 22.02.2018 (10 (dhjetë) ditë kalendarike nga momenti i shpalljes në portal dhe faqen zyrtare të Kuvendit.

dh) Në datën 23.02.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me telefon ose e– mail.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Në datën 27.02.2018, do të shpallet lista e verifikimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin pas procesit ankimor (në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e verifikimit janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

ë) Konkurrimi- intervista me gojë do të bëhet në datën 02.03.2018, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

f) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

g) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele”(KPLP), i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin edorëzuar, i ndarë: 20 pikë përvojën, 10 pikë për trajnime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për çertifikimin pozitiv apo për vlerësimin e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer dhe 60 pikë për intervistën me gojë.

gj) Njësia përgjegjëse (Burimet Njerëzore) do të njoftojnë kandidatët për rezultatin e konkurrimit, në mënyrë individuale në datën 02.03.2018.

Ankesat nga kandidatët për rezultatin e pikëve, paraqiten në Komitetin e Pranimit për Lëvizjen Paralele” (KPLP), brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

i) Lista e fituesve me 70 pikë e lartë (70% të pikëve e lartë) do të shpallet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut në datën 07.03.2018 (pas procesit të ankimimit).

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë së mesme drejtuese, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Në se nga procedura e mësipërme nuk shpallet asnjë fitues, konkurrimi do të vazhdojë me procedurë si më poshtë:

B- Ngritja në Detyrë.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 43 si dhe vendimit të Byrosë nr 5, datë 17.01.2018 “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin pozicionin“Drejtor”, në Shërbimin e Prokurimit. Kategoria e pagës II-b.

b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të sigurojë në mënyrë efektive drejtimin e punës në Drejtorinë e Prokurimeve, në zbatim të ligjit “Për prokurimin publik”, Kodit të Procedurave Administrative, ligjit “Statusi i nëpunësit civil”, Rregullores së Kuvendit dhe legjislacionit që ka lidhje me këtë shërbim (fushën e prokurimeve).
 • Të organizojë dhe drejtojë burimet njerëzore në varësi të tij në zbatim të ligjit “Statusi i nëpunësit civil”, Rregullores së Kuvendit dhe legjislacionit që ka lidhje me këtë shërbim, me qëllim ofrimin e një shërbimi me standard të lartë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Të organizojë dhe të drejtojë punën administrative për realizimin e objektivave të shërbimit të prokurimeve, të ndjekë dhe të kontrollojë zbatimin e detyrave të dhëna nga titullari i institucionit si dhe regjistrit të prokurimeve.
 • Të nxjerrë urdhra të brendshëm për drejtimin dhe administrimin sa më të mirë të punës në drejtori, si dhe t’i propozojë dhe përgatisë titullarit nxjerrjen e urdhëresave përkatëse që kanë të bëjnë me fushën e prokurimit.
 • Të ndjekë punën e shërbimit së prokurimit dhe organizimit të procedurave të prokurimit duke informuar titullarin çdo katërmujor, ose sa herë që i kërkohet, për ecurinë e procedurave të prokurimit.
 • Të sigurojë kushte normale pune për nëpunësit nën varësinë administrative, për të garantuar një performancë të lartë në realizimin e detyrave.
 • Të bashkërendojë punën me drejtoritë e shërbimet e tjera të Kuvendit për përmbushjen e objektivave të drejtorisë dhe të institucionit.
 • Të marrë pjesë, në rast të ngarkimit nga titullari i institucionit, në njësinë e prokurimit ose në rolin e anëtarit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave.
 • Të organizojë punën në shërbnimin e prokurimit dhe në bashkëpunim edhe me drejtorite e tjera (sipas urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm) për kryerjen e procedurave te prokurimit, përgatitjen e shkresave, si dhe të dokumentacionit të nevojshëm për procedurat e prokurimit (përfshirë specifikimet teknike, termat e referencës etj) me cilësi dhe në kohën e duhur.
 • Të hartojë planin vjetor të prokurimeve në bashkëpunim me departamentet, drejtoritë dhe sektorët e tjerë, si dhe me titullarin e autoritetit kontraktor me miratimin e buxhetit vjetor mbi bazën edhe të kërkesave përkatëse.
 • Të kontrollojë dhe ndjek realizimin e regjistrit të parashikimit dhe të realizimit për prokurimet publike të institucionit dhe ta dërgojë për miratim pranë sekretarit të Përgjithshëm dhe më pas tek APP.
 • Të dërgojë kontratat e lidhura pranë drejtorive përkatëse për zbatim.
 • Të përgatisë informacione periodike në bashkëpunim me personat e ngarkuar për zbatimin e kontratave, lidhur me zbatimin e tyre, problemet që ato kane si dhe propozimet për zgjidhjen e tyre.
 • Të bashkëpunojë me Shërbimin Administrativ për plotësimin e vendeve vakante. Të fillojë ecurinë disiplinore për marrjen e masave administrative ndaj nëpunësve të kësaj drejtorie, kur konstaton shkelje administrative në kryerjen e detyrave nga nëpunësit e drejtorisë.
 • Të bëjë vlerësimin vjetor të nëpunësve në varësi, bazuar në performancën e punonjësve, si dhe në përputhje me aktet nënligjore në fuqi.
 • Të paraqesë pranë drejtorisë përkatëse planifikimin e lejes vjetore për nëpunësit, sipas një grafiku të përcaktuar që në fillim të vitit.
 • Të koordinojë me sekretarin e Përgjithshëm për emërimin/ caktimin e personelit në njësitë e prokurimit ad-hoc të procedurave të prokurimit dhe komisioneve të Vlerësimit të Ofertave.
 • Të ndjekë, shpërndajë dhe të përgjigjet për të gjithë korrespondencën zyrtare të Kuvendit që kalon në këtë shërbim.
 • Të menaxhojë burimet njerëzore në varësi duke ndarë, mbikëqyrë dhe monitoruar punën e kryer në periudha raportimi javore, mujore, 3-mujore, 6-mujore ose vjetore.
 • Të informojë në mënyrë periodike Sekretarin e Përgjithshëm, dhe sa herë që është e nevojshme, për të gjithë veprimtarinë e Shërbimit.
 • Të ushtrojë gjithashtu dhe çdo kompetencë tjetër që i jepet nga eprorët në përputhje me legjislacionin në fuqi.

c)Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 • të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në nivelin “nëpunës civil i kategorisë së ulët drejtuese”;
 • të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • të ketë, dy vlerësimet e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;
 • Procedura është e hapur edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil që plotësojnë kërkesat e veçanta për këtë vend pune.

 Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor në inxhinieri ose ekonomi, me shkëputje nga puna.
 • Të ketë eksperiencë dhe ekspertizë të gjerë mbi 4 vjet në fushën e prokurimeve;
 • Të ketë vizion të qartë drejtimi;
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi,  koordinimi dhe menaxhimi.
 • Të zotërojë aftësi të punojë në grup dhe të punojë ngushtësisht me shërbimet e tjera paralele.
 • Të zotërojë njohuri te mira ne teknologjinë/sistemet e informacionit.
 • Te ketë dëshmi për zotërimin e një gjuhe te BE-së..

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); vendimin e konfirmimit si nëpunës civil; fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit dhe aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të ulët drejtues, formularët e vlerësimit për  dy 6-mujorët e vitit 2017.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 26.02.2018

dh)Në 08.03.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin (në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e vlerësimit plotësojnë kushtet minimale të ngritjes në detyrë  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me telefon ose – maile.

-Ankesat nga kandidatët e skualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë, do të bëhet në datën 20.03.2018, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 20 pikë për dokumentacinin e dorëzuar (ekperience, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse, si dhe 2 vlerësimet e fundit pozitive); 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë dhe 40 pikë për vlerësimin me shkrim.

g) Lista e fituesve me 70 pikë e lartë do te njoftohet kandidatëve me telefon ose – maile.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarikenga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

gj) Shpallja e listës përfundimtare me emrat e fituesve do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut në datën 26.03.2018.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

__________________________________________________________________

NJOFTIM

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, pika 43 si dhe Vendimit të Byrosë nr.5 datë 17.01.2018 “Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, për konkursin “këshilltar”, në  Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ, me procedurën “Ngritja në detyrë” po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ është si me poshtë;

1. Borina NIKOLLA

2. Ines TËRSHALLA

3. Klaudia HASANLLARI

4. Reina STEFA

__________________________________________________________________

NJOFTIM

Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “ Konkurimi”, pika 12, 14 dhe pika 22, në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpalli kandidatin fitues si më poshtë:

 Arbia Braçe me 83 pikë.

__________________________________________________________________

   NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “lëvizja paralele dhe ngritje në detyrë”, për konkursin “këshilltar juridik” në Shërbimin Juridik.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 11 dhe 13 po publikojmë emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, për konkursin “këshilltar juridik” në Shërbimin Juridik.

Për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar juridik” në Shërbimin Juridik nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 19.01.2018 janë Znj.Reina STEFA dhe Znj.Klaudia Hasanllari.Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatet, konstaton se kandidatet nuk plotësojnë kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele , kjo procedure mbyllet pa kandidatë.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 43, si dhe Vendimit të Byrosë nr.5 datë 17.01.2018 “Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Ngritje në detyrë”.


NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pikave 9, po publikojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun është si më poshtë:

1.Arbia Braçe

2.Ersida Kojku

3.Evanthi Pango

4.Esjona Jahaj

5.Klau Ogrenaj

6.Manushaqe Rina


NJOFTIM PËR VEND PUNE 

1.Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategori

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se; 

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin “këshilltar – juridik”, në Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ. Kategoria e pages II-b.

b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të përgatisë opinion ligjor për Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit pranë të cilit ushtron detyrën, për çdo projektligj apo projektakt që është paraqitur dhe është në shqyrtim në komisione dhe në Kuvend, lidhur me çështje të karakterit procedural, përputhshmërinë me Kushtetutën, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, legjislacionin në fuqi, si dhe një analizë në këndvështrimin e teknikës legjislative.
 • Të bashkëpunojë dhe të informojë në mënyrë permanente drejtorin e Shërbimit Juridik dhe të zbatojë me rigorozitet detyrat e ngarkuara prej tij. Të bashkëpunojë me relatorin e komisionit për përgatitjen e relatimit për projektligjet që shqyrtohen në komisionin përgjegjës.
 • Të përgatisë raporte me shkrim për projektligjet, projektvendimet, projektdeklaratat dhe projektrezolutat që i paraqiten Kuvendit për shqyrtim dhe miratim në bashkëpunim me relatorin e komisionit dhe t’ia paraqesë për firmë Kryetarit të komisionit. Të ndjekë në mënyrë të vazhdueshme mbledhjet e komisionit dhe të gjithë veprimtarinë e tij.
 • Të sigurojë asistencën juridike për Kryetarin dhe të gjithë anëtarët e komisionit parlamentar për probleme procedurale dhe për zbatimin e Rregullores së Kuvendit.
 • Të ndjekë në seancë plenare procesin e shqyrtimit dhe të miratimit të projektligjeve sipas fushës së përgjegjësisë.
 • Të japë mendimin juridik të specializuar për amendamente të propozuara nga deputetët.
 • Të japë mendim me shkrim për përmbajtjen e kërkesave të deputetëve të komisioneve përkatëse, nëse ato janë në përputhje me Kushtetutën e me Rregulloren e Kuvendit dhe t’ia paraqesë kryetarit të komisionit përkatës si dhe eprorëve apo Sekretarit të Përgjithshëm kur kjo kërkesë vjen prej tyre.
 • Të japë mendim me shkrim për çështjet lidhur me kompetencën e shqyrtimit ose jo të projektligjit sipas fushës së përgjegjësisë së komisionit.Të ndjekë procesin e zbardhjes së ligjit pas miratimit në seancën plenare të Kuvendit, t’i përgatisë ato për firmë dhe t’i firmosë në kopjen e fundit.
 • Të ndjekë deri në fund procesin e dekretimit të ligjit nga Presidenti, botimin e tij në Fletoren Zyrtare, si dhe hyrjen në fuqi, si dhe te njoftoje menjëherë drejtorin e shërbimit nëse konstaton qe ka probleme në ketë proces. Të pasqyrojë çdo ndryshim apo shtesë të ligjit në tekstin e tij integral.
 • Të mbajë një database të plotë dhe operativ për të gjitha ligjet që ka ndjekur dhe të hartojë informacione periodike për eprorët. Të përgatisë përgjigje të specializuara për korrespondencën zyrtare që i drejtohet komisionit dhe kryetarit të komisionit, kur i kërkohet nga ky i fundit.
 • Të bashkëpunojë me Shërbimin e Kërkimit Parlamentar dhe Bibliotekës, me synim që t’i vijë në shërbim zhvillimit të punimeve të Parlamentit, përmbushjes së nevojave të deputetëve për informacion nëpërmjet konsultimit paraprak të kalendarit trejavor të punimeve të Kuvendit, programit afatgjatë të Kuvendit.
 • Të bashkëpunojë me Arkivin për sigurimin e informacioneve mbi dokumentet që ndodhen në arkiv,  në funksion të çështjeve që diskutohen në komisione ose këshilla.
 • Të bashkëpunojë ne vazhdimësi me Njësinë e Përafrimit të Legjislacionit, të informojë periodikisht këtë Njësi për të gjitha rastet e nevojshme, të cilat kërkojnë detyrimisht studimin e legjislacionit në përputhje me legjislacionin e BE-së.
 • Të bashkëpunojë në vazhdimësi me Njësinë e Përafrimit të Legjislacionit dhe Shërbimin e  Monitorimit të Institucioneve, për çështje të lidhura me institucionet kushtetuese apo institucionet e pavarura te krijuara me ligj, me qëllim sigurimin e një informacioni më të gjerë, me qellim përmirësimin e legjislacionit ne fushën e tij te përgjegjësisë apo të projektligjeve qe paraqiten për shqyrtim.
 • Të bashkëpunojë me Shërbimin e Seancës Plenare për procedurat dhe materialet qe përgatiten për projektligjet dhe raportimet vjetore të Institucioneve Kushtetuese dhe Institucionet e krijuara me ligj dhe që raportojnë në Kuvend.
 • Të bashkëpunoje dhe koordinoje më Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin, për:
  1. procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të projektligjeve,
  2. seancat dëgjimore apo seancat e tjera që zhvillohen lidhur me to,
  3. për raportimin vjetor të institucioneve kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj dhe mandatet përkatëse, sipas fushës së përgjegjësisë së komisionit, si dhe
  4. për çdo lloj korrespondence apo material vlerësues që do të përgatisë lidhur me to.
 • Të kryejë çdo detyrë, brenda profilit të punës së tij, të ngarkuar nga drejtori i Shërbimit

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 • të jetë nëpunës civil i konfirmuar në kategorinë e mesme drejtuese;
 • të ketë, dy vlerësimet e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;
 • të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Të ketë diplomë universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor, në jurisprudencë, me shkëputje nga puna;
 • Të ketë minimalisht 2 vjet përvojë në punë;
 • Të jetë i aftë për të kryer ekspertiza të gjera dhe studime në fushën e legjislacionit;
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira mendimi teorik dhe strategjik;
 • Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të BE;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe të punojë ngushtësisht me shërbimet e tjera paralele.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit (Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi  për aplikim në vendin vakant, një kopje të jetëshkrimit (C.V), fotokopje e diplomës, nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere atë duhet ta ketë të njëhësuar pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, fotokopje e listës së notave, nëse ka një diplomë dhe listë notash, të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar, një fotokopje e librezës së punës e plotësuar, vërtetim i gjendjes gjyqësore, çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme, fotokopje e letërnjoftimit, aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të mesëm drejtues dhe 2 formularët gjashtëmujor të vlerësimit të punës për vitin 2017.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 29.01.2018 (10 (dhjetë) ditë kalendarike nga momenti i shpalljes në portal.

dh) Në datën 30.01.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me telefon ose e– mail.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Në datën 06.02.2018, do të shpallet lista e verifikimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin pas procesit ankimor (në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e verifikimit janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

ë) Konkurrimi- intervista me gojë do të bëhet në datën 07.02.2018, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

f) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

g) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele”(KPLP), i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin edorëzuar, i ndarë: 20 pikë përvojën, 10 pikë për trajnime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për çertifikimin pozitiv apo për vlerësimin e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer dhe 60 pikë për intervistën me gojë.

gj) Njësia përgjegjëse (Burimet Njerëzore) do të njoftojnë kandidatët për rezultatin e konkurrimit, në mënyrë individuale në datën 08.02.2018.

Ankesat nga kandidatët për rezultatin e pikëve, paraqiten në Komitetin e Pranimit për Lëvizjen Paralele” (KPLP), brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

i) Lista e fituesve me 70 pikë e lartë (70% të pikëve e lartë) do të shpallet, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut në datën 12.02.2018 (pas procesit të ankimimit).

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë. 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë së mesme drejtuese, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Në se nga procedura e mësipërme nuk shpallet anjë fitues, konkurrimi do të vazhdojë me procedurë si më poshtë: 

B- Ngritja në Detyrë. 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 43 si dhe vendimit të Byrosë nr 5, datë 17.01.2018 “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin “këshilltar – juridik”, në Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ.

b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të përgatisë opinion ligjor për Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit pranë të cilit ushtron detyrën, për çdo projektligj apo projektakt që është paraqitur dhe është në shqyrtim në komisione dhe në Kuvend, lidhur me çështje të karakterit procedural, përputhshmërinë me Kushtetutën, aktet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë, legjislacionin në fuqi, si dhe një analizë në këndvështrimin e teknikës legjislative.
 • Të bashkëpunojë dhe të informojë në mënyrë permanente drejtorin e Shërbimit Juridik dhe të zbatojë me rigorozitet detyrat e ngarkuara prej tij. Të bashkëpunojë me relatorin e komisionit për përgatitjen e relatimit për projektligjet që shqyrtohen në komisionin përgjegjës.
 • Të përgatisë raporte me shkrim për projektligjet, projektvendimet, projektdeklaratat dhe projektrezolutat që i paraqiten Kuvendit për shqyrtim dhe miratim në bashkëpunim me relatorin e komisionit dhe t’ia paraqesë për firmë Kryetarit të komisionit. Të ndjekë në mënyrë të vazhdueshme mbledhjet e komisionit dhe të gjithë veprimtarinë e tij.
 • Të sigurojë asistencën juridike për Kryetarin dhe të gjithë anëtarët e komisionit parlamentar për probleme procedurale dhe për zbatimin e Rregullores së Kuvendit.
 • Të ndjekë në seancë plenare procesin e shqyrtimit dhe të miratimit të projektligjeve sipas fushës së përgjegjësisë.
 • Të japë mendimin juridik të specializuar për amendamente të propozuara nga deputetët.
 • Të japë mendim me shkrim për përmbajtjen e kërkesave të deputetëve të komisioneve përkatëse, nëse ato janë në përputhje me Kushtetutën e me Rregulloren e Kuvendit dhe t’ia paraqesë kryetarit të komisionit përkatës si dhe eprorëve apo Sekretarit të Përgjithshëm kur kjo kërkesë vjen prej tyre.
 • Të japë mendim me shkrim për çështjet lidhur me kompetencën e shqyrtimit ose jo të projektligjit sipas fushës së përgjegjësisë së komisionit.Të ndjekë procesin e zbardhjes së ligjit pas miratimit në seancën plenare të Kuvendit, t’i përgatisë ato për firmë dhe t’i firmosë në kopjen e fundit.
 • Të ndjekë deri në fund procesin e dekretimit të ligjit nga Presidenti, botimin e tij në Fletoren Zyrtare, si dhe hyrjen në fuqi, si dhe te njoftoje menjëherë drejtorin e shërbimit nëse konstaton qe ka probleme në ketë proces. Të pasqyrojë çdo ndryshim apo shtesë të ligjit në tekstin e tij integral.
 • Të mbajë një database të plotë dhe operativ për të gjitha ligjet që ka ndjekur dhe të hartojë informacione periodike për eprorët. Të përgatisë përgjigje të specializuara për korrespondencën zyrtare që i drejtohet komisionit dhe kryetarit të komisionit, kur i kërkohet nga ky i fundit.
 • Të bashkëpunojë me Shërbimin e Kërkimit Parlamentar dhe Bibliotekës, me synim që t’i vijë në shërbim zhvillimit të punimeve të Parlamentit, përmbushjes së nevojave të deputetëve për informacion nëpërmjet konsultimit paraprak të kalendarit trejavor të punimeve të Kuvendit, programit afatgjatë të Kuvendit.
 • Të bashkëpunojë me Arkivin për sigurimin e informacioneve mbi dokumentet që ndodhen në arkiv,  në funksion të çështjeve që diskutohen në komisione ose këshilla.
 • Të bashkëpunojë ne vazhdimësi me Njësinë e Përafrimit të Legjislacionit, të informojë periodikisht këtë Njësi për të gjitha rastet e nevojshme, të cilat kërkojnë detyrimisht studimin e legjislacionit në përputhje me legjislacionin e BE-së.
 • Të bashkëpunojë në vazhdimësi me Njësinë e Përafrimit të Legjislacionit dhe Shërbimin e  Monitorimit të Institucioneve, për çështje të lidhura me institucionet kushtetuese apo institucionet e pavarura te krijuara me ligj, me qëllim sigurimin e një informacioni më të gjerë, me qellim përmirësimin e legjislacionit ne fushën e tij te përgjegjësisë apo të projektligjeve qe paraqiten për shqyrtim.
 • Të bashkëpunojë me Shërbimin e Seancës Plenare për procedurat dhe materialet qe përgatiten për projektligjet dhe raportimet vjetore të Institucioneve Kushtetuese dhe Institucionet e krijuara me ligj dhe që raportojnë në Kuvend.
 • Të bashkëpunoje dhe koordinoje më Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin, për:
  1. procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të projektligjeve,
  2. seancat dëgjimore apo seancat e tjera që zhvillohen lidhur me to,
  3. për raportimin vjetor të institucioneve kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj dhe mandatet përkatëse, sipas fushës së përgjegjësisë së komisionit, si dhe
  4. për çdo lloj korrespondence apo material vlerësues që do të përgatisë lidhur me to.
 • Të kryejë çdo detyrë, brenda profilit të punës së tij, të ngarkuar nga drejtori i Shërbimit.

c)Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

 • të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në nivelin “nëpunës civil i kategorisë së ulët drejtuese”;
 • të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 • të ketë, dy vlerësimet e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;
 • Procedura është e hapur edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil që plotësojnë kërkesat e veçanta për këtë vend pune.

 Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Të ketë diplomë universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor, në jurisprudencë, me shkëputje nga puna;
 • Të ketë minimalisht 2 vjet përvojë në punë.;
 • Të jetë i aftë për të kryer ekspertiza të gjera dhe studime në fushën e legjislacionit;
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira mendimi teorik dhe strategjik;
 • Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të BE;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); vendimin e konfirmimit si nëpunës civil; fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit dhe aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të ulët drejtues, formularët e vlerësimit për  dy 6-mujorët e vitit 2017.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 02.02.2018

dh)Në 12.02.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin (në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e vlerësimit plotësojnë kushtet minimale të ngritjes në detyrë  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me telefon ose – maile.

-Ankesat nga kandidatët e skualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë, do të bëhet në datën 23.02.2018, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 20 pikë për dokumentacinin e dorëzuar (ekperience, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse, si dhe 2 vlerësimet e fundit pozitive); 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë dhe 40 pikë për vlerësimin me shkrim.

g) Lista e fituesve me 70 pikë e lartë do te njoftohet kandidatëve me telefon ose – maile.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarikenga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

gj) Shpallja e listës përfundimtare me emrat e fituesve do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut në datën 27.02.2018.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.


NJOFTIM

 “Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil të Kuvendit për vitin 2018”

Në zbatim të Ligjit nr.152 / 2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” dhe  vendimeve të Byrosë së Kuvendit për miratimin e ndryshimeve në strukturë në vitin 2015, 2016 dhe 2017.

Shpallja e planit vjetor të pranimeve në Shërbimin Civil të Kuvendit të Shqipërisë, për vitin kalendarik 2018, sipas listës së mëposhtme është:

Nr. Pozicioni Shërbimi Vende të lira Kategoria e pagës
1. Drejtor i përgjithshëm Legjislativ 1 I-b
2. Drejtor i Prokurimit 1 II-b
3. Këshilltar juridik Juridik 4 II-b
4. Këshilltar komisioni Komisioneve 3 II-b
5. Këshilltar juridik Sekretariati i KKIE 1 II-b
6. Këshilltar Përafrimit të Legjislacionit 2 II-b
7. Specialist Sekretariati i KKIE 1 III-b
8. Specialist informatike Teknologjisë së informacionit 1 III-b
9. Specialist për mediat Marrëdhënieve me Publikun 1 III-b
10 Specialist finance Financës dhe Buxhetit 1 III-b

 

Shpallja e konkurseve të mësipërme, me procedurën e lëvizjes paralele apo rekrutimit në shërbimin civil për nivelin ekzekutiv si dhe me procedurën e lëvizjes paralele apo ngritjen në detyrë, për nivelet e ulta, të mesme dhe të larta drejtuese, do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Kuvendit të Shqipërisë dhe stendën e njoftimeve për publikun, në institucion.


NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po publikojmë emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

Për konkursin e shpallur për pozicionin “specialist për mediat” pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun. brenda afateve të përcaktuara në njoftim, datës 28.12.2017  janë: Znj.Arbia Braçe. Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja e mësipërme, konstaton se kandidatja nuk plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, kjo procedure mbyllet pa kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”.


 

NJOFTIM PËR VEND PUNE

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist për mediat” në Shërbimin e Marrëdhënieve me Publikun.

Paga është e kategorisë III-b.

b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të sigurojë informimin në kohë dhe me transparencë të mediave dhe publikut mbi të gjithë aktivitetin parlamentar, duke realizuar objektivat, detyrat dhe kompetencat e tij në mënyrë të pavarur, profesionale dhe të paanshme.
 • Të bëjë të gjitha përpjekjet për t’u krijuar kushte normale pune mediave nëpërmjet akreditimit periodik të tyre dhe menaxhimit të tyre në mjediset e Kuvendit për dhënien në kohë të informacionit të kërkuar.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Të orientojë massmedian në strukturat e Kuvendit, të njoftojë për konferenca shtypi dhe të pajisë gazetarët me informacionin e nevojshëm të Kuvendit, sipas rregullave të përcaktuara.
 • Të përgatisë dhe afishojë çdo ditë në vend të dukshëm kalendarin e punës së komisioneve dhe seancave plenare, çështjet kryesore që trajtojnë, dhe sipas rastit për byronë parlamentare, këshillat dhe konferencën e kryetarëve.
 • Të bëjë akreditimin e mediave në Kuvend, duke zbatuar rregullat e akreditimit të gazetarëve, dhe orientimin e  massmediave në strukturat e Kuvendit.
 • Të formulojë sipas porosive të drejtuesve të Kuvendit qëndrimin përkatës rreth dizinformimeve të medias së shkruar dhe asaj vizive ndaj veprimtarisë së Kuvendit.
 • Të kontrollojë vazhdimisht përditësimin e informacionit që hidhet në faqen e internetit dhe të njoftojë eprorët kur vëren pasaktësi ose mungesë informacioni.
 • Të organizojë dhe menaxhojë konferencat për  shtyp të Kryetarit dhe zëvendëskryetarëve të   Kuvendit, si dhe të të gjithë deputetëve që kërkojnë një gjë të tillë në ambientet e institucionit.
 • Të bashkëpunojë me drejtuesit e njësive të tjera organizative për kryerjen e detyrave dhe mbarëvajtjen e punës sa më normale të Kuvendit.
 • Të mbajë kontakte të vazhdueshme me përfaqësues të mediave dhe gazetarët e akredituar në Kuvend në të favor të krijimit të një klime sa më të mirë bashkëpunimi.
 • Të bashkërendojë punën me sekretaret e byrosë parlamentare, këshillave dhe komisioneve për të marrë në çdo rast informacione ose përmbledhjen e procesverbaleve të punimeve të tyre.
 • Të ndjekë shtypin e ditës dhe për çdo gjë informojë në kohë eprorët direkt.
 • Të ndjekë sipas grafikut të miratuar punimet e komisioneve parlamentare, të seancave plenare të Kuvendit dhe të përgatisë informacion në formë njoftimi, kur kjo gjë kërkohet nga eprorët.
 • Të marrë leje për çdo largim jashtë mjediseve të Kuvendit ose vendit të punës gjatë orarit zyrtar.
 • Të paraqesë çdo fund tremujori te përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë raport të punës së kryer dhe projektet e punës për periudhat në vazhdim.

Marrëdhëniet organizative

Specialisti i sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit është në varësi të drejtpërdrejtë të  Shefit të sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit dhe drejtorit të Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun. Specialisti i sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit  raporton në mënyrë të vazhdueshme te Shefi i sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit dhe te drejtori i Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

Kërkesat e vendit të punës:

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Profesional / Shkencor, në shkenca shoqërore/gjuhë letërsi, me shkëputje nga puna;
 • Të ketë eksperiencë pune ne fushën e marrëdhënieve publike/gazetari, preferohet edhe me agjenci te huaja te shtypit dhe medias;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta praktike;
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele;

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhsuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive dhe  formularin e 6- mujorit të pare, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2017.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 08.01.2018

dh) Në datën 09.01.2018, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 19.01.2018, në mjediset e Kuvendit, në orën10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë ( dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 22.01.2018

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “specialist për mediat” në Shërbimin e Marrëdhënieve me Publikun.

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të sigurojë informimin në kohë dhe me transparencë të mediave dhe publikut mbi të gjithë aktivitetin parlamentar, duke realizuar objektivat, detyrat dhe kompetencat e tij në mënyrë të pavarur, profesionale dhe të paanshme.
 • Të bëjë të gjitha përpjekjet për t’u krijuar kushte normale pune mediave nëpërmjet akreditimit periodik të tyre dhe menaxhimit të tyre në mjediset e Kuvendit për dhënien në kohë të informacionit të kërkuar.

d) Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Të orientojë massmedian në strukturat e Kuvendit, të njoftojë për konferenca shtypi dhe të pajisë gazetarët me informacionin e nevojshëm të Kuvendit, sipas rregullave të përcaktuara.
 • Të përgatisë dhe afishojë çdo ditë në vend të dukshëm kalendarin e punës së komisioneve dhe seancave plenare, çështjet kryesore që trajtojnë, dhe sipas rastit për byronë parlamentare, këshillat dhe konferencën e kryetarëve.
 • Të bëjë akreditimin e mediave në Kuvend, duke zbatuar rregullat e akreditimit të gazetarëve, dhe orientimin e  massmediave në strukturat e Kuvendit.
 • Të formulojë sipas porosive të drejtuesve të Kuvendit qëndrimin përkatës rreth dizinformimeve të medias së shkruar dhe asaj vizive ndaj veprimtarisë së Kuvendit.
 • Të kontrollojë vazhdimisht përditësimin e informacionit që hidhet në faqen e internetit dhe të njoftojë eprorët kur vëren pasaktësi ose mungesë informacioni.
 • Të organizojë dhe menaxhojë konferencat për  shtyp të Kryetarit dhe zëvendëskryetarëve të   Kuvendit, si dhe të të gjithë deputetëve që kërkojnë një gjë të tillë në ambientet e institucionit.
 • Të bashkëpunojë me drejtuesit e njësive të tjera organizative për kryerjen e detyrave dhe mbarëvajtjen e punës sa më normale të Kuvendit.
 • Të mbajë kontakte të vazhdueshme me përfaqësues të mediave dhe gazetarët e akredituar në Kuvend në të favor të krijimit të një klime sa më të mirë bashkëpunimi.
 • Të bashkërendojë punën me sekretaret e byrosë parlamentare, këshillave dhe komisioneve për të marrë në çdo rast informacione ose përmbledhjen e procesverbaleve të punimeve të tyre.
 • Të ndjekë shtypin e ditës dhe për çdo gjë informojë në kohë eprorët direkt.
 • Të ndjekë sipas grafikut të miratuar punimet e komisioneve parlamentare, të seancave plenare të Kuvendit dhe të përgatisë informacion në formë njoftimi, kur kjo gjë kërkohet nga eprorët.
 • Të marrë leje për çdo largim jashtë mjediseve të Kuvendit ose vendit të punës gjatë orarit zyrtar.
 • Të paraqesë çdo fund tremujori te përgjegjësi i sektorit dhe drejtori i drejtorisë raport të punës së kryer dhe projektet e punës për periudhat në vazhdim.

Marrëdhëniet organizative

Specialisti i sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit është në varësi të drejtpërdrejtë të  Shefit të sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit dhe drejtorit të Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun. Specialisti i sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit  raporton në mënyrë të vazhdueshme te Shefi i sektorit për marrëdhëniet me mediat dhe faqen e internetit dhe te drejtori i Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun.

dh) Kërkesat e vendit të punës:

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Profesional / Shkencor, në shkenca shoqërore/gjuhë letërsi, me shkëputje nga puna;
 • Të ketë eksperiencë pune ne fushën e marrëdhënieve publike/gazetari, preferohet edhe me agjenci te huaja te shtypit dhe medias;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta praktike;
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele;

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 12.01.2018

f) Në datën 22.01.2018 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 01.02.2018 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00 h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit – 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë – 25 pikëdhe testimi me shkrim – 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do të shpallet në datën 02.02.2018

Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut..

 1. j) Ankesat nga kandidatët fitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.
 2. k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 08.02.2018, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.


NJOFTIM

Lista e fituesve për konkursin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë dhe Informacionit.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 “Plotësimi i vendeve të lira ne kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira ne kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Kreu II “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” emrin e kandidatit fitues për konkursin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë dhe Informacionit.

 1. Eris ADHAMI, më 82 pikë.

NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë dhe Informacionit.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 12 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin “drejtor” në Shërbimin e Teknologjisë dhe Informacionit nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 21.11.2017 është Eris ADHAMI.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidati, konstaton se kandidati plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

Konkurimi do të zhvillohet në datën 12.12.2017, ora 10.00 në mjediset e Kuvendit.


NJOFTIM

Kandidati fitues për pozicionin “sekretar”, pranë Zyrës të Sekretarit të Përgjithshëm.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 pika 5 dhe nenit 23, pika 1  si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut III “ Komiteti i Përhershëm i Pranimit për nivel ekzekutiv” pika 3 dhe Kreut IV “ Konkurimi”, pika 12, 14 dhe pika 22, në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “sekretar” pranë Zyrës të Sekretarit të Përgjithshëm, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpalli kandidatin fitues si më poshtë:

1.Znj.Danjela KADIU me 81 pikë.


NJOFTIM

Kandidati fitues të konkursit “sekretar për komisionet” në Shërbimin e Komisioneve.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, po publikojmë emrin e kandidatit fitues, të konkursit “sekretar për komisionet”, pranë Shërbimit të Komisoneve Parlamentare.

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr 2710/4 datë 24.11.2017 përzgjodhi kandidatin fitues:

Znj.Ina JANO, me 87 pikë.


NJOFTIM PËR VEND PUNE

A.Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategori

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të Lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,Kreu II,  Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a)Në Administratën e tij ka 1(një) vend të lirë pune, në pozicionin “Drejtor”, në Shërbimin e Teknologjisë dhe Informacionit.

Kategoria e pagës II-b.

b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të menaxhojë me efektivitet dhe eficencë punën e Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit.
 • Të menaxhojë sistemeve informatike (software dhe hardware) të institucionit dhe të punojë për përmirësimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të tyre.
 • Të organizojë punën në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit, si dhe të menaxhojë në mënyrë efektive burimet njerëzore nën drejtimin e tij.
 • Të vendosë ndarjen e detyrave në strukturën që drejton sipas pozicioneve dhe përgjegjësive përkatëse.
 • Të ndjekë dhe të monitorojë punën e punonjësve në varësi, nëpërmjet informacionit periodik të tyre në bazë javore, mujore dhe vjetore, dhe sa herë kërkohet.
 • Të bashkëpunojë me të gjitha  drejtoritë dhe  departamentet e tjera për mbarëvajtjen e punës me pajisjet informatike në Kuvend.
 • Të kryejë vlerësimin e performancës vjetore të nëpunësve të shërbimit.
 • Të sigurojë përfaqësimin e shërbimit në të gjitha grupet e ngritura me urdhër të brendshëm.
 • Të marrë masat e nevojshme dhe të domosdoshme që në sektor të zbatohen rregullat e disiplinës në punë.
 • Të mbajë dokumentacionin përkatës të drejtorisë, si dhe korrespondencën brenda administratës së Kuvendit.
 • Të përgatisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit të Financës dhe Buxhetit planin e furnizimit materialo-teknik, si dhe të hartojë listën e kërkesave për furnizim për projektbuxhetin e vitit pasardhës, duke hartuar specifikimet teknike dhe termat e referencës lidhur me këto nevoja.
 • Të projektojë dhe të vërë në zbatim teknologji të reja në fushën e informatizimit dhe të automatizimit në Kuvend.
 • Të menaxhojë në mënyrë efektive sistemet audio-vizuale të institucionit dhe të punojë në mënyrë të vazhdueshme për përmirësimin e mëtejshëm të tyre.
 • Të ndjekë eliminimin me saktësi dhe në një kohë sa më të shkurtër të të gjitha defekteve në pajisjet elektronike që ka në përdorim stafi i Kuvendit, si dhe sistemit elektronik të votimit.
 • Të kryejë mirëmbajtjen e rrjetit LAN/WAN në lidhje me transmetimet dhe shpërndarjen e informacioneve audio e video.
 • Të përgjigjet për mirëfunksionimin e sistemit elektronik të votimit.
 • Të sigurojë instalimin e softwareve të ndryshëm, implementimin e teknologjive të reja, që ndihmojnë në procesin e informatizimit të veprimtarisë së komisioneve parlamentare dhe të pjesës tjetër të administratës së Kuvendit.
 • Të sigurojë për çdo seancë plenare të zhvilluar printimin e listëpranisë së deputetëve, sipas sistemit elektronik, një kopje të së cilës, brenda 2 ditëve pune nga çasti i printimit, t’ia dorëzojë sekretares së seancave plenare.
 • Të përgjigjet për riparimin e defekteve te një shkalle të lartë vështirësie që kanë të bëjnë me sistemin elektronik të votimit në sallën e seancave plenare, serverin edatabase-it, e-mail-it dhe WEBpage-it.
 • Të propozojë nxjerrjen e urdhrave të brendshëm për probleme të paparashikuara ose përcaktime më analitike të proceseve të punës, me qëllim mbarëvajtjen më të mirë të punës dhe nxjerrjen e përgjegjësive.

Të kryejë çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët lidhur me Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

cKushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

a)të jetë nëpunës civil i konfirmuar në kategorinë e mesme drejtuese;

b)të ketë, të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

c)të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Shkencor, ne informatikë/ inxhinieri elektronike;
 • Preferohet të ketë kryer edhe studime pasuniversitare ne fushat e mësipërme;
 • Të ketë eksperiencë profesionale jo me pak se 3 vjet;
 • Të ketë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta të problemeve, nën presionin e kohës;
 • Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të BE
 • Të ketë aftësi të sigurojë funksionim të mirë të punës në ekip për stafin në varësi.
 • ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të mesëm drejtues dhe formularët e vlerësimit 6 mujor të punës për periudhën janar – korrik për vitin 2017.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 01.12.2017, 10 (dhjetë) ditë kalendarike nga moment i shpalljes në portal.

dh) Në datën 04.12.2017, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me telefon ose e– mail.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) konkurrimi- intervista me gojë do të bëhet në datën 12.12.2017, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele”(KPLP), i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin edorëzuar, i ndarë: 20 pikë përvojën, 10 pikë për trajnime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për çertifikimin pozitiv apo për vlerësimin e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer dhe 60 pikë për intervistën me gojë.

g) Njësia përgjegjëse (Burimet Njerëzore) do të njoftojnë kandidatët për rezultatin e konkurrimit, në mënyrë individuale në datën 13.12.2017.

Ankesat nga kandidatët për rezultatin e pikëve, paraqiten në Komitetin e Pranimit për Lëvizjen Paralele”(KPLP), brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

gj) Lista e fituesve me 70 pikë e lartë ( 70% të pikëve e lartë) do të shpallet në datën18.12.2017 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut..

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë së mesme drejtuese, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Në se nga procedura e mësipërme nuk shpallet anjë fitues, konkurrimi do të vazhdojë me procedurë si më poshtë:

B- Ngritja në Detyrë.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të kira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III,  “Ngritja në detyrë”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a)Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Teknologjisë dhe Informacionit .

Kategoria e pagës II-b.

b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të menaxhojë me efektivitet dhe eficencë punën e Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit.
 • Të menaxhojë sistemeve informatike (software dhe hardware) të institucionit dhe të punojë për përmirësimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm të tyre.
 • Të organizojë punën në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit, si dhe të menaxhojë në mënyrë efektive burimet njerëzore nën drejtimin e tij.
 • Të vendosë ndarjen e detyrave në strukturën që drejton sipas pozicioneve dhe përgjegjësive përkatëse.
 • Të ndjekë dhe të monitorojë punën e punonjësve në varësi, nëpërmjet informacionit periodik të tyre në bazë javore, mujore dhe vjetore, dhe sa herë kërkohet.
 • Të bashkëpunojë me të gjitha  drejtoritë dhe  departamentet e tjera për mbarëvajtjen e punës me pajisjet informatike në Kuvend.
 • Të kryejë vlerësimin e performancës vjetore të nëpunësve të shërbimit.
 • Të sigurojë përfaqësimin e shërbimit në të gjitha grupet e ngritura me urdhër të brendshëm.
 • Të marrë masat e nevojshme dhe të domosdoshme që në sektor të zbatohen rregullat e disiplinës në punë.
 • Të mbajë dokumentacionin përkatës të drejtorisë, si dhe korrespondencën brenda administratës së Kuvendit.
 • Të përgatisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit të Financës dhe Buxhetit planin e furnizimit materialo-teknik, si dhe të hartojë listën e kërkesave për furnizim për projektbuxhetin e vitit pasardhës, duke hartuar specifikimet teknike dhe termat e referencës lidhur me këto nevoja.
 • Të projektojë dhe të vërë në zbatim teknologji të reja në fushën e informatizimit dhe të automatizimit në Kuvend.
 • Të menaxhojë në mënyrë efektive sistemet audio-vizuale të institucionit dhe të punojë në mënyrë të vazhdueshme për përmirësimin e mëtejshëm të tyre.
 • Të ndjekë eliminimin me saktësi dhe në një kohë sa më të shkurtër të të gjitha defekteve në pajisjet elektronike që ka në përdorim stafi i Kuvendit, si dhe sistemit elektronik të votimit.
 • Të kryejë mirëmbajtjen e rrjetit LAN/WAN në lidhje me transmetimet dhe shpërndarjen e informacioneve audio e video.
 • Të përgjigjet për mirëfunksionimin e sistemit elektronik të votimit.
 • Të sigurojë instalimin e softwareve të ndryshëm, implementimin e teknologjive të reja, që ndihmojnë në procesin e informatizimit të veprimtarisë së komisioneve parlamentare dhe të pjesës tjetër të administratës së Kuvendit.
 • Të sigurojë për çdo seancë plenare të zhvilluar printimin e listëpranisë së deputetëve, sipas sistemit elektronik, një kopje të së cilës, brenda 2 ditëve pune nga çasti i printimit, t’ia dorëzojë sekretares së seancave plenare.
 • Të përgjigjet për riparimin e defekteve te një shkalle të lartë vështirësie që kanë të bëjnë me sistemin elektronik të votimit në sallën e seancave plenare, serverin edatabase-it, e-mail-it dhe WEBpage-it.
 • Të propozojë nxjerrjen e urdhrave të brendshëm për probleme të paparashikuara ose përcaktime më analitike të proceseve të punës, me qëllim mbarëvajtjen më të mirë të punës dhe nxjerrjen e përgjegjësive.

Të kryejë çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët lidhur me Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

a)të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në nivelin “nëpunës civil i kategorisë së ulët drejtuese”;

b)të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c)të ketë, të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Shkencor, ne informatikë/ inxhinieri elektronike;
 • Preferohet të ketë kryer edhe studime pasuniversitare ne fushat e mësipërme;
 • Të ketë eksperiencë profesionale jo me pak se 3 vjet;
 • Të ketë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta të problemeve, nën presionin e kohës;
 • Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të BE
 • Të ketë aftësi të sigurojë funksionim të mirë të punës në ekip për stafin në varësi.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); vendimin e konfirmimit si nëpunës civil; fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit dhe aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të ulët drejtues, formularët e vlerësimit vjetor të punës 6-mujor të vitit 2017.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 07.12.2017.

dh) Në datën 18.12.2017, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të ngritjes në detyrë  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen me telefon ose – maile.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarikenga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë, do të bëhet në datën 27.12.2017, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 20 pikë për dokumentacioin e dorëzuar( ekperience, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse, si dhe 2 vlerësimet e fundit poztive); 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë dhe 40 pikë për vlerësimin me shkrim.

g) Lista e fituesve me 70 pikë e lartë ( 70% të pikëve dhe lartë) do të njoftohet në datën28.12.2017. Kandidatët do të njoftohen me telefon ose – maile.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarikenga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

gj) Shpallja e fituesit do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 04. 01.2018.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.


NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “sekretar për komisionet” në Shërbimin Komisioneve.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9,emri i kandidatit për konkursin e shpallur për pozicionin “sekretar për komisionet” në Shërbimin e Komisioneve, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 03.11.2017 është: Ina JANO.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja, konstaton se kandidatja plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

Konkurimi do të zhvillohet në datën 22.11.2017, ora 10.00 në mjediset e Kuvendit.


NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “sekretar” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pikaven 9, lista e kadidatëve që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “sekretar” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “sekretar” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm  është si më poshtë:

1.Danjela Kadiu

2.Erjona Mustafaraj

3.Malbora Dinaj


NJOFTIM PËR VEND PUNE

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “sekretar për komisionet” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

Paga është e kategorisë III-b.

b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të japë kontribut dhe një shërbim profesional për mbarëvajtjen dhe funksionimin, sipas rregullave procedurale, e komisioneve të përhershme.
 • T’u japë mbështetje teknike të specializuar, si dhe mbështetje administrative komisioneve të përhershme parlamentare, komisioneve të posaçme, nënkomisioneve, apo grupeve të punës pranë tyre.
 • Të shpërndajë në komision për deputetët projektligjet, të gjithë korrespondencën që i ka ardhur secilit, si dhe dërgesat e komisionit për institucionet e tjera.
 • Të organizojë lajmërimin e deputetëve që janë anëtarë të komisionit apo nënkomisionit, duke u dhënë informacion rreth vendit, datës, orës kur do të zhvillohet mbledhja, si dhe rendin e ditës.
 • Të sigurojë dhe të mbështesë teknikisht pjesëmarrjen e specialistëve apo drejtuesve të dikastereve në mbledhje të komisionit për shqyrtimin e projektligjeve, për seancat dëgjimore, si dhe në seancat parlamentare, për të mbrojtur projektligjet.
 • Të japë në bashkëpunim me këshilltarin e komisionit asistencë teknike për përgatitjen e projekt-programit dhe kalendarit të punës së komisionit mbi bazën e programit dhe kalendarit të punimeve të Kuvendit. Mbas miratimit të tyre në komision, t’i dorëzojë ato në drejtori.
 • Të bashkëpunojë me bibliotekën për informacionin e ri që mund të sigurojë për deputetët, lidhur me shqyrtimin e projektligjeve apo për çështje të tjera.
 • Të mbajë procesverbalin e mbledhjes së komisionit, të redaktojë përmbajtjen e tij kur vëren pasaktësi, sipas kërkesave të Rregullores së Kuvendit, dhe ta paraqesë atë për miratim në komision dhe ta kalojë  në mënyrë elektronike për t’u futur në faqen e internetit.
 • Të mbajë dhe të plotësojë me përgjegjësi formularin ku shënohet prania e deputetëve në mbledhje, të hartojë përmbledhësen mujore të mungesave  dhe ta dorëzojë atë në Shërbimin e Trajtimit të Deputetëve.
 • Të japë informacione në drejtori, si dhe në Shërbimin e Marrëdhënieve me Publikun për mbledhjet e komisionit, për gjithçka që shqyrtohet e vendoset, për takimet që zhvillohen apo aktivitete të tjera.
 • Të sistemojë dhe të dorëzojë në drejtori dosjet me materialet që shqyrtohen në komision.
 • Të kryejë detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Shërbimit të Komisioneve apo nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Legjislativ, për të kryer sekretarinë e komisioneve hetimore, Keshillit te Rregullores dhe Mandateve dhe Këshillit të Legjislacionit.
 • c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

-të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

-të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

-të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Të ketë diplomë universitare DND; DIND ose Bachelor + Master profesional / shkencor, në jurisprudencë/ekonomi/shkenca shoqërore/shkenca politike/gjuhe te huaja.
 • Të ketë eksperiencë të gjerë në menaxhimin e zyrës dhe kohës së punës.
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve kompjuterike si Word, Excel, Power Point,
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.
 • Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta praktike.
 • Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të huaj të BE
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive dhe  formularin e 6- mujorit të pare, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2017

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 13.11.2017

dh) Në datën 14.11.2017 , do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 22.11.2017, në mjediset e Kuvendit, në orën10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë ( dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 24. 11.2017

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

B– Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “sekretar për komisionet” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të japë kontribut dhe një shërbim profesional për mbarëvajtjen dhe funksionimin, sipas rregullave procedurale, e komisioneve të përhershme.
 • T’u japë mbështetje teknike të specializuar, si dhe mbështetje administrative komisioneve të përhershme parlamentare, komisioneve të posaçme, nënkomisioneve, apo grupeve të punës pranë tyre.
 • Të shpërndajë në komision për deputetët projektligjet, të gjithë korrespondencën që i ka ardhur secilit, si dhe dërgesat e komisionit për institucionet e tjera.
 • Të organizojë lajmërimin e deputetëve që janë anëtarë të komisionit apo nënkomisionit, duke u dhënë informacion rreth vendit, datës, orës kur do të zhvillohet mbledhja, si dhe rendin e ditës.
 • Të sigurojë dhe të mbështesë teknikisht pjesëmarrjen e specialistëve apo drejtuesve të dikastereve në mbledhje të komisionit për shqyrtimin e projektligjeve, për seancat dëgjimore, si dhe në seancat parlamentare, për të mbrojtur projektligjet.
 • Të japë në bashkëpunim me këshilltarin e komisionit asistencë teknike për përgatitjen e projekt-programit dhe kalendarit të punës së komisionit mbi bazën e programit dhe kalendarit të punimeve të Kuvendit. Mbas miratimit të tyre në komision, t’i dorëzojë ato në drejtori.
 • Të bashkëpunojë me bibliotekën për informacionin e ri që mund të sigurojë për deputetët, lidhur me shqyrtimin e projektligjeve apo për çështje të tjera.
 • Të mbajë procesverbalin e mbledhjes së komisionit, të redaktojë përmbajtjen e tij kur vëren pasaktësi, sipas kërkesave të Rregullores së Kuvendit, dhe ta paraqesë atë për miratim në komision dhe ta kalojë në mënyrë elektronike për t’u futur në faqen e internetit.
 • Të mbajë dhe të plotësojë me përgjegjësi formularin ku shënohet prania e deputetëve në mbledhje, të hartojë përmbledhësen mujore të mungesave dhe ta dorëzojë atë në Shërbimin e Trajtimit të Deputetëve.
 • Të japë informacione në drejtori, si dhe në Shërbimin e Marrëdhënieve me Publikun për mbledhjet e komisionit, për gjithçka që shqyrtohet e vendoset, për takimet që zhvillohen apo aktivitete të tjera.
 • Të sistemojë dhe të dorëzojë në drejtori dosjet me materialet që shqyrtohen në komision.
 • Të kryejë detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Shërbimit të Komisioneve apo nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Legjislativ, për t kryer sekretarinë e komisioneve hetimore, Keshillit te Rregullores dhe Mandateve dhe Këshillit t Legjislacionit.
 • dh) Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;
 • Të ketë diplomë universitare DND; DIND ose Bachelor + Master profesional / shkencor,  ne jurisprudence/ekonomi/shkenca shoqërore/shkenca politike/gjuhe te huaja.
 • Të ketë eksperiencë të gjerë në menaxhimin e zyrës dhe kohës së punës.
 • Të zotërojë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve kompjuterike si Word, Excel, Power Point,
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.
 • Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta praktike.
 • Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të huaj të BE
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele.
 • e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

        ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 17.11.2017

f)Në datën 23.11.2017 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të

Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 07.12.2017 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit – 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë – 25 pikë dhe testimi me shkrim – 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët fitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 14.12.2017, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.


NJOFTIM

Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me  procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “sekretar” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin me emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “sekretar” pranë Zyës së Sekretarit të Përgjithshëm.

Për konkursin e shpallur për pozicionin “sekretar” pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm brenda afateve të përcaktuara në njoftim, datës 26.10.2017  janë: Erjona Mustafaraj. Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja e mësipërme, konstaton se kandidatja nuk plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele.

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, kjo procedure mbyllet pa kandidate.

Konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”.


Njoftime për vende të lira pune

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “Sekretar” pranë zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm

Paga është e kategorisë III-b.

b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të organizojë dhe të menaxhojë çdo ditë veprimtarinë administrative të zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të bashkërendojë komunikimin në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të marrë në dorëzim dhe të regjistrojë korrespondencën për zyrën e sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të shpërndajë korrespondencën në emër dhe për llogari të Sekretarit të Përgjithshëm dhe të kujdeset për afatet e mbarëvajtjes së saj.
 • Të përgatisë korrespondencën, shkresa bazuar në porositë joverbale të Sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të vlerësoj në këndvështrimin formal dhe ligjor, praktikat që paraqiten në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm
 • Të kujdeset për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e konfidencialitetit të korrespondencës së Sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të përgatisë dhe të kujdeset për axhendën ditore të Sekretarit të Përgjithshëm përfshirë mbledhjet, takimet në zyrë dhe jashtë saj etj.
 • Të presë dhe të shoqërojë vizitorët në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të organizojë dhe të kujdeset për sistemimin dhe të menaxhojë dokumentacionin e Sekretarit  të Përgjithshëm.
 • Të administrojë komunikimin telefonik dhe elektronik të Sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të kujdeset për furnizimin e zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm dhe të regjistrojë veprimet financiare për administrimin e zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Shkencor, në shkenca sociale ose jurisprudence.
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3-vjet;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta praktike;
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele.
 • ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive dhe  formularin 6- mujor të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2017.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 26.10.2017

dh) Në datën 27.10.2017 , do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 03.11.2017, në mjediset e Kuvendit, në orën10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë ( dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 10.11.2017

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “sekretar” pranë zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm.

Paga është e kategorisë III-b

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Të organizojë dhe të menaxhojë çdo ditë veprimtarinë administrative të zyrës së sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të bashkërendojë komunikimin në zyrën e sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të marrë në dorëzim dhe të regjistrojë korrespondencën për zyrën e sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të shpërndajë korrespondencën në emër dhe për llogari të sekretarit të Përgjithshëm dhe të kujdeset për afatet e mbarëvajtjes së saj.
 • Të përgatisë korrespondencën, shkresa bazuar në porositë joverbale të sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të vlerësoj në këndvështrimin formal dhe ligjor, praktikat që paraqiten në zyrën e Sekretarit të Përgjithshëm
 • Të kujdeset për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e konfidencialitetit të korrespondencës së sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të përgatisë dhe të kujdeset për axhendën ditore të sekretarit të Përgjithshëm përfshirë mbledhjet, takimet në zyrë dhe jashtë saj etj.
 • Të presë dhe të shoqërojë vizitorët në zyrën e sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të organizojë dhe të kujdeset për sistemimin dhe të menaxhojë dokumentacionin e sekretarit  të Përgjithshëm.
 • Të administrojë komunikimin telefonik dhe elektronik të sekretarit të Përgjithshëm.
 • Të kujdeset për furnizimin e zyrës së sekretarit të Përgjithshëm dhe të regjistrojë veprimet financiare për administrimin e zyrës së sekretarit të Përgjithshëm.

dh) Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

 • Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Shkencor, në shkenca sociale ose jurisprudence.
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3-vjet;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta praktike;
 • Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele.
 • e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta: letër motivimi për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 31.10.2017

f) Në datën 13.11.2017 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 21.11.2017 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit – 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë – 25 pikë dhe testimi me shkrim – 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do të shpallet në datën22. 11.2017

Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

j) Ankesat nga kandidatët fitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 27.11.2017, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.