Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist” në Nënkomisionin për Mbikqyrjen e Buxhetit të Shtetit, pranë Shërbimit të Komisioneve Parlamentare.

  • Postuar më, 30/07/2018

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut II, pika 9, po publikojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “specialist” në Nënkomisionin për Mbikqyrjen e Buxhetit të Shtetit, pranë Shërbimit të Komisioneve Parlamentare.

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist” në Nënkomisionin për Mbikqyrjen e Buxhetit të Shtetit, pranë Shërbimit të Komisioneve Parlamentare është si më poshtë:

1.      Elvi Prifti

2.      Etmonda Hoxha

3.      Viktoria Spiro

 

Për arsye objektive, testimi me shkrim dhe intervista me gojë nuk do të zhvillohet në datën 08.08.2018, por do të zhvillohet në datën 12.09.2018.