Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, për konkursin “drejtor i përgjithshëm” në Shërbimin Legjislativ.

  • Postuar më, 31/07/2018

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, neni 21, neni 32 – “Pranimi i nëpunësve civil të kategorisë së lartë drejtuese në institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore” dhe Vendimit të Këshillit të ministrave nr.118, date 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, kreut III, kreut VIII si edhe si edhe Vendimit të Byrosë Nr.5, datë 17.01.2018, për konkursin e shpallur për pozicionin “drejtor i përgjithshëm” në Shërbimin Legjislativ, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 28.06.2018 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.