Njoftim për kandidatin fitues të konkursit “specialist informatike” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

  • Postuar më, 01/10/2018

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, po publikojmë emrin e kandidatit fitues, të konkursit “specialist informatike” në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr 2765/4, datë 01.10.2018 përzgjodhi kandidatin fitues:

Z. Ervis GJEPALI më 85 pikë.