Njoftim rezultati të konkursit me procedure e levizjes paralele “specialist për marrëdhëniet shumëpalëshe” në Drejtorinë e Marrëdhënieve Shumëpalëshe dhe Dypalëshe, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

  • Postuar më, 04/10/2018

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25, pika 4, shkronja “ b” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, po publikojmë rezultatin e konkursit “specialist për marrëdhëniet shumëpalëshe” në Drejtorinë e Marrëdhënieve Shumëpalëshe dhe Dypalëshe, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

 Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.2763/4, datë 03.10.2018 përfundoi procedurën pa asnjë fitues.

 Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “ Pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.