Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “specialist për marrëdhëniet shumëpalëshe” në Drejtorinë e Marrëdhënieve Shumëpalëshe dhe Dypalëshe

  • Postuar më, 05/10/2018

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po publikojmë, listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “ specialist” i Nënkomisionit për Mbikqyrjen e Buxhetit të Shtetit, pranë Shërbimit të Komisioneve Parlamentare.

 

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “specialist për marrëdhëniet shumëpalëshe” në Drejtorinë e Marrëdhënieve Shumëpalëshe dhe Dypalëshe, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë është si më poshtë:

 

  1. Megi Llakmani