Njoftim për përfundimin e konkursit “specialist për buxhetin”, pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

  • Postuar më, 24/10/2018

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV “Konkurrimi”, pika 21, në konkursin për pozicionin “specialist për buxhetin” në Shërbimin e Financës dhe Buxhetit, të datës 22.10.2018, nga kandidaturat e kualifikuara për  testim nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Njësia përgjegjëse do të rihap procedurën e pranimit në shërbimin civil brenda afateve ligjore.