Njoftim për rezultatin e konkursit, “këshilltar - juridik”, në Shërbimin Juridik.

  • Postuar më, 30/10/2018

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III “ Ngritja në detyrë”, pika 32, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për pozicionin “këshilltar juridik” pranë Shërbimit Juridik, vendosi përfundimin e procedurës pa asnjë të përzgjedhur.