Njoftim rezultati të konkursit me procedurën e levizjes paralele “këshilltar për komisionet” në Shërbimin e Komisioneve

  • Postuar më, 06/03/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, nenit 26 dheVendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, po publikojmë rezultatin e konkursit “këshilltar për komisionet” në Shërbimin e Komisioneve.

 

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr. nr.481/6, datë 28.02.2019 përfundoi procedurën pa asnjë fitues.

 

Konkurimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”.