Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën, “Ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian.

  • Postuar më, 11/03/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, pika 43 si dhe Vendimit të Byrosë nr.30 datë 09.01.2019 “Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, për konkursin ““këshilltar”, në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, me procedurën “Ngritja në detyrë”, po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian është si me poshtë;

 

Znj, Ela Nikaj