Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “sekretar komisinoni” në Shërbimin e Komisioneve

  • Postuar më, 19/03/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “sekretar komisinoni” në Shërbimin e Komisioneve

 

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “sekretar komisinoni” në Shërbimin e Komisioneve është si më poshtë:

 

1.Eglantina Gjona

2.Evi Naku

3.Estela Kondura

4.Laureta Mehmetaj

5.Migena Çallëku

6.Orjana Kryemadhi

7.Suela Haxhija