Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Shërbimin e Protokollit

  • Postuar më, 25/03/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut VII, pikave 8 dhe 9, po publikojmë njoftimin me emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin  me procedurën “Lëvizja paralele”, për konkursin “specialist” në Shërbimin e Protokollit.

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “specialist” në Shërbimin e Protokollit, brenda afateve të përcaktuara në njoftim nuk ka pasur kandidatë.

 

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, kjo procedure mbyllet pa kandidatë.

 Konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Pranimi në Shërbimin Civil”.