Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “këshilltar komisioni” pranë Shërbimit të Komisioneve Parlamentare..

  • Postuar më, 25/03/2019

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “ Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenit 26 dhe V.K.M nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, pika 36, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundimin e procedurës së testimit me shkrim, intervistës së strukuruar me gojë, vlerësimit të CV si dhe periudhës ankimore,  për konkursin “këshilltar komisioni” pranë Shërbimit të Komisioneve Parlamentare, shpalli kandidatin fitues si më poshtë:

 Edlira Rama,  me 89  pikë.