Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, për konkursin “drejtor” i Sekretariatit të Këshillit Kombëtar për Integrimin Europian.

  • Postuar më, 15/07/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, neni 32 pika 1 – “Pranimi i nëpunësve civil të kategorisë së lartë drejtuese në institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, kreut IV, pika 8 dhe VIII pika 9, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.388, datë 6.5.2015  “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, datës 12.07.2019 , është znj. Elda Zenelaj Sotiri.

Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, pasi verifikoi dokumentacionin e paraqitur nga kandidatja, konstatoi se kandidatja plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për procedurën e pranimit në kategorinë e lartë drejtuese.

Konkursi do të zhvillohet në datën 21.08.2019, në orën 10.00 në mjediset e Kuvendit.