Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin Juridik

  • Postuar më, 22/07/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreut II, pikave 11 dhe 13, po publikojmë emrat e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin  me procedurën “lëvizja paralele”, për konkursin “këshilltar” në Shërbimin Juridik .

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin Juridik, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 10.07.2019 nuk është paraqitur asnjë kandidat.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 43, si dhe Vendimit të Byrosë nr.30 datë 09.01.2019 “Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, konkurrimi do të vazhdoj me procedurën “Ngritje në detyrë”.