Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar”, në Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ.

  • Postuar më, 02/08/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë”, pikave 22, 23, 24, 43 si dhe Vendimit të Byrosë nr.30 datë 09.01.2019 “Për hapjen e procedurës të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatët e tjerë nga jashtë shërbimit civil”, për konkursin “këshilltar”, në  Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ, po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “këshilltar” në Shërbimin Juridik pranë Shërbimit Legjislativ është si me poshtë; 

1. Z. Andi Nano