Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me procedurën, “Ngritja në detyrë”, për pozicionin “përgjegjës për seancën plenare” në Shërbimin e Mirëmbajtjes.

  • Postuar më, 30/09/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26, pika 3, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë”, pikave 22, 23, 24, për konkursin “përgjegjës për seancën plenare” në Shërbimin e Mirëmbajtjes. po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “përgjegjës për seancën plenare” në Shërbimin e Mirëmbajtjes është si me poshtë;

 

1.      Enkeleda Bala