Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “shef sektori” në sektorin e Medias dhe Internetit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun

  • Postuar më, 17/10/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “shef sektori” në sektorin e Medias dhe Internetit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidaten fituese  si më poshtë:

 

1.      Antonela Veshi me 83 pikë