Njoftim për kandidatin fitues të konkursit “sekretar” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

  • Postuar më, 04/12/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, po publikojmë emrin e kandidatit fitues, të konkursit “sekretar” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr 3940/4 datë 25.11.2019 përzgjodhi kandidatin fitues:

 

Z.Elvi Prifti me 80 pikë.