Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “specialist”, në Shërbimin e Marrëdhënieve Shumëpalëshe dhe Dypalëshe

  • Postuar më, 17/12/2019

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, , po publikojmë emrin e kandidatit fitues, të konkursit “specialist”, në Shërbimin e Marrëdhënieve Shumëpalëshe dhe Dypalëshe.

 

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.4107/4, datë 11.12.2019 përzgjodhi kandidatin fitues, Znj. Sonida Zaimi , me 82 pikë.

 

Procedura, sipas pikës B - “Pranimi në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive”, për këtë pozicion, anulohet.