Programi i punës

KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (për periudhën 9 - 27 maj 2022) KALENDARI I RAPORTIMEVE VJETORE TË DISA ORGANEVE KUSHTETUESE, ATYRE TË NGRITURA ME LIGJ, SI DHE INSTITUCIONET E VARËSISË PËR VEPRIMTARINË E TYRE PËR VITIN 2021 Program pune per periudhen 18 prill - 6 maj 2022 Program Pune për periudhën 18 prill - 27 maj KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 18 prill – 6 maj 2022) PROGRAMI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 18 prill – 27 maj 2022) Program pune per periudhen 18 prill - 6 maj 2022 Program pune për periudhën 18.04.2022 - 06.05.2022 Periudha 18 prill - 27 maj 2022 Program pune per periudhen 28 mars - 15 prill 2022 Program pune për periudhën 28 mars - 15 prill 2022 KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE(për periudhën 28 mars – 15 prill 2022) Raporti përfundimtar, datë 7.3.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 7 - 25 mars 2022) PROGRAMI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT TE LIGJEVE (për periudhën 7 mars – 15 prill 2022) Program pune per periudhen 7 - 25 mars 2022 Projektvendim për miratimin e raportit përfundimtarë të komisionit hetimor “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Program pune per periudhen 7 - 25 mars 2022 Program pune për periudhën 7-25 mars 2022 Program pune për periudhën 07.03.2022 - 25.03.2022