Programi i punës

Program pune për periudhën 28.10.2019 -15 11. 2019 Kalendar i Komisionit për Sigurinë Kombëtare për shqyrtimin e projektligjit " Për buxhetin e vitit 2020" Kalendarit të Komisionit të Integrimit Europian për periudhën (Për periudhën 25 nëntor – 20 dhjetor 2019) Program pune per projektligjin "Per buxhetin 2020" Urdhër nr. 6 Kalendari i veçantë i punimeve të komisionit për shqyrtimin e projektligjeve të paketës fiskale dhe të projektligjit “për buxhetin e vitit 2020” Program pune per diskutimin e projektligjit "Per Buxhetin e vitit 2020" KALENDARI 3 JAVOR I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (Për periudhën 25 nëntor – 20 dhjetor 2019) KALENDAR PËR SHQYRTIMIN DHE ZHVILLIMIN E SEANCAVE DËGJIMORE PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.97, DATË 4.3.2013, “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” DHE PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9918 , DATË 19.5.2008, “PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” Program pune per periudhen 28 tetor - 15 nentor 2019 Kalendari i Punimeve te Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 28 tetor - 15 nëntor 2019 Program pune për periudhën 28 tetor - 15 nëntor 2019 Program pune për periudhën 28 tetor - 15 nëntor 2019 Program pune për periudhën 28.10.2019 - 15.11.2019 Programi i punës 21 tetor - 15 nëntor 2019 Program pune për periudhën 20 tetor - 15 nëntor 2019 Program pune per periudhen 30 shtator-18 tetor 2019 Periudha 21 tetor - 13 dhjetor 2019 Program pune 30 shtator - 18 tetor Program pune për periudhën 30.09.2019 - 18.10.2019