Programi i punës

Vendim i ndërmjetëm nr. 12, datë 25.2.2022 “Për përfundimin e hetimit” Periudha 7 mars - 15 prill 2022 Program pune per periudhen 7 - 25 shkurt 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 11, datë 15.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Vendim i ndërmjetëm nr. 10, datë 10.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Vendim i ndërmjetëm nr. 9, datë 9.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin e ndërmjetëm nr. 4, datë 23.11.2021 “Për caktimin e ekspertëve ligjorë”” kalendari i punimeve të komisionit te ligjeve (për periudhën 7 - 25 shkurt 2022) Program pune për periudhën 7-25 shkurt 2022 Programi i punës për periudhën 7 - 25 shkurt 2022 Program pune per periudhen 7 - 25 shkurt 2022 Program pune për periudhën 07.02.2022 - 25.02.2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 7, datë 7.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Vendim i ndërmjetëm nr. 8, datë 7.2.2022 “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Programi punes KSK, 1-22 shkurt 2022 KALENDARI NËNKOMISIONIT “PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NGA TRUPA E PEDAGOGËVE TË FAKULTETEVE TË DREJTËSISË DHE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS” kalendari i punimeve _ KEF per periudhen 17 janar - 4 shkurt ( miratohet te henen ) Program pune per periudhen 17 janar - 4 shkurt 2022 Program pune per periudhen 17 janar-4shkurt 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 6, datë 19.1.2022 “Për miratimin e Planit të Hetimit” KALENDARI I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (për periudhën 17 janar – 4 shkurt 2022)