Programi i punës

Program pune për shqyrtimin e projektligjit "Për buxhetin e vitit 2022" Kalendari Buxhetit per vitin 2022 Vendim i ndërmjetëm nr. 2, datë 5.11.2021 “Për miratimi i Rregullores së Brendshme për funksionimin e komisionit hetimor “Për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve publike në procedurat për ndërtimin dhe administrimin e impianteve të trajtimit të mbetjeve urbane” Program pune per projektligjin "Per buxhetin e vitit 2022" Vendim i ndërmjetëm nr. 1, datë 2.11.2021 "Për zgjedhjen e Sekretarit të Komisionit Hetimor". Kalendari i punimeve të komisionit (për periudhën 25 tetor - 12 nëntor 2021) KALENDARI I KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR BUXHETIN E VITIT 2022” KALENDARI I PUNIMEVE TË MBLEDHJES SË PËRBASHKËT Për procedurën e shqyrtimit të projektligjit ““Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar, depozituar në Kuvend më 15.10.2021 Program pune per diskutimin e P.Buxhetit 2022 Program pune per diskutimin e P.Buxhetit 2022 Program pune per periudhen 25 tetor - 12 nentor 2021 Program pune per periudhen 25 tetor - 12 nentor 2021 Program pune për periudhën 27 shtator - 15 tetor 2021 Program pune per periudhen 27 shtator - 15 tetor 2021 Program pune për periudhën 27 Shtator - 15 tetor 2021 Programi i punes 27 shtator - 15 tetor 2021 Program pune për periudhën 27.09.2021 - 15.10.2021 Program i punes KSK, 27 shtator - 15 tetor 2021 Periudha 27 shtator - 12 nëntor 2021 Program pune per periudhen 14 qershor - 2 korrik 2021