Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 27.01.2016;
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së Marakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë”;
  3. Miratimi në tërësi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”;
  4. Çështje të tjera.

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: 1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit datë 27.01.2016; 2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së Marakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë”; 3. Miratimi në tërësi i Projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”; 4. Çështje të tjera.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 2 shkurt 2016, ora 10:00
  • Shqyrtimi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8308, datë 18.3.1998, “Për transportet rrugore”, të ndryshuar”.
  • Shqyrtimi i projektligjit “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve e sëmundjeve infektive".
 

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtarinë Prodhuese, Tregëtinë dhe Mjedisin


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtimi i projektligjit “Për pranimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së Marrakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtimi i projektligjit “Për pranimin e protokollit për ndyshimin e marrëveshjes së Marakeshit që themeloi Organizatën Botërore të Tregtisë”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për masat shtesë për sigurinë publike”

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Në rend të ditës: Seancë dëgjimore me aktorë të interesit për projektligjin “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, propozim i Këshillit të Ministrave. Të ftuar: 1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës 2. Agjencia e Mbrojtjes së Producenteve AMP; 2. Qendra Kombëtare e Kinematografisë; 3. Shoqata e Radiotelevizioneve lokalë, valorë dhe kabllorë (RTL). 4. Shoqata e Botuesve Shqiptarë