Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, 01 nëntor 2017, ora 10:00
  1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfË Frankfurt am Main, në lidhje me marrveshjen e huas, ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit.sh.a. (OST) dhe KfW Frankfurt am Main, për projektin “Linja e transmetimit 400 kv Shqipëri-Maqedoni ( Fier-Elbasan-Qafë Thanë )

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, datë 1 nëntor 2017, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit
  1. Paraqitja, nga Ministri i Financave, në Komisionin për Ekonominë dhe Financat, e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018” dhe e projektligjeve financiare që shoqërojnë atë.
  1. Qëndrimi politik për projektligjin “Për buxhetin e vitit 2018” dhe e projektligjeve financiare që shoqërojnë atë nga opozita dhe pozita.
  1. Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2018” dhe e projektligjeve financiare që shoqërojnë atë.