Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E hënë, 11 dhjetor 2017, ora 11.30
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Projektligji “Për ratifikimin e dokumenteve ndryshuese të marrëveshjes së huas, ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin e projektit të modernizimit të asistencës sociale, ratifikuar me ligjin nr.84/2012”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, datë 11.12.2017, ora 11:30
-Miratim i procesverbalit  të mbledhjes së datës 13.11.2017 -Seancë dëgjimore me Ministren e Mbrojtjes për të informuar mbi përballimin me sukses të situatës së përmbytjeve të disa ditëve më parë dhe masat e marra në vijim.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E hene, date 11 dhjetor 2017, ora 11.00
-Diskutimi dhe miratimi i kalendarit te punes se komisionit per muajin dhjetor. Korrespondenca drejtuar komisionit.
-Projektligji "Per disa ndryshime ne ligjin "Per arsimin parauniversitar ne Republiken e Shqiperise".
-Fillimi i procedurave per plotesimin e nje vendi vakant per Keshillin Drejtues te RTSH-se.