Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 12 dhjetor 2017, ora 10:30
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat: 07, 08, 13, 14 dhe 15 nëntor 2017.
  2. Miratimi në tërësi i projektligjit “Për ndihmën juridike”.
  3. Shqyrtimi i dekretit të Presidentit të Republikës nr. 10656, datë 22.11.2017, “Për kthimin për shqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 12 dhjetor, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Seancë dëgjimore me kandidatët për vendet vakante të Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E marte, date 12 dhjetor 2017, ora 11.00
Takim i Komisionit me Komisionin per Administraten Publike, Qeverisjen Lokale dhe Median te Kuvendit të Republikes se Kosoves