Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 30 janar 2018, ora 09:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat: 17.01.2018; 18.01.2018; 22.01.2018.
  1. Projektligji “ Për përcaktimin e procedurës së vecantë për negociimin e kontratës, ndërmjet shtetit shqiptar dhe shoqërive “CENGIZ CONSTRUCTION & KALYON & KOLIN CONSTRUCTION”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e aeroportit të qytetit të Vlorës”
 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 30 janar, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës, ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe Shoqërive “Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e aeroportit të qytetit të Vlorës”

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E marte, date 30 janar 2018, ora 11.00
Diskutimi i projektligjit "Per nje ndryshim dhe shtese ne ligjin nr. 69/2012 "Per arsimin parauniversitar ne Republiken e Shqiperise, nisme  e deputetes se PD, Albana Vokshi.