Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 06 mars 2018, ora 10:00
  1. Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 27.02.2018.
  2. Projektligji "Për një ndryshim në ligjin nr.97/2016 "Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë""
  1. Vazhdimi i proçedures për përzgjedhjen e kandidatëve për Komisionerë të Avokatit të Popullit.
 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 6 mars, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Projektligji “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT”(ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring””.                  

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 06.03.2018, ora 10:30
Séancë dëgjimore me Ministren e Mbrojtes mbi Praktikën e ndjekur dhe procedurën e plotë e propozimit të Z.Artur Meçollari, si pjesë e grupit negociator për Marrëveshjen e Detit me Greqinë si dhe informacioni që disponojnë autoritetet mbi integritetin e këtij individi, duke përfshirë arsyet e përjashtimit të tij të mëparshëm nga Forcat e Armatosura.