Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni per Politiken e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites
E merkure, ora 12.00
  1. Shqyrtimi në parim i projektligjit “Për Diasporën”
  2. Çështje të tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, 21 mars 2018, ora 10:00
  1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë, për mbrojtjen shoqërore”. (Komision për dhënie mendimi, relatore: E. Xhina, data e shqyrtimit në seancë: 29.03.2018)
 
  1. Projektligji “Për ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore”. (Komision për dhënie mendimi, relator: J. Çyrbja, data e shqyrtimit në seancë: 05.04.2018)
 
  1. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian, për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014-2020. (Komision për dhënie mendimi, relator: A. Shameti, data e shqyrtimit në seancë: 05.04.2018)
 
  1. Seancë dëgjimore për vlerësimin e kritereve ligjore të kandidatit të paraqitur dhe mbështetur nga deputetët për Komisioner të ri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. (relatore: E. Xhina)
 
  1. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2017” . (relator: A. Hyseni)
  2. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën për Informim dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017”. (relator: E. Leka)
 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 21 mars, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Prezantimi dhe relatimi i Projektligjit “Për statistikat zyrtare” .