Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 27 mars 2018, ora 11:00
  1. Shqyrtimi i Raportit Vjetor për vitin 2017 të Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil. 
  2. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. për vitin 2017”
  3. Projektvendim “Për zhvillimin e një referendumi të përgjithshëm”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 27 mars, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Seancë dëgjimore me Ministrin e Financave dhe te Ekonomisë mbi zbatimin e skemës së re të TVSH-së dhe taksën e re mbi ndërtesën,
  3. Për disa shtesa në Vendimin e Kuvendit 43/2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Autoritetit të Konkurrencës”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 27.03.2018, ora 10:30
Seancë dëgjimore mbi raportimin vjetor të Shërbimit Informativ Shtetëror për vitin 2017

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E mërkurë, 27 mars 2019


Ora:10:00

Ne rend të dites:

1.  Seancë dëgjimore e veprimtarisë vjetore të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri për vitin 2018 

Shqyrtimi i projektvendimit  “Për vlerësimi e kritereve ligjore të kandidatëve për anëtar të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet i ish Sigurimit të Shtetit, për një vend vakant