Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 03 prill 2018, ora 10:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 21 dhe 26.03.2018.
  2. Miratimi i projektrezolutës “Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2017”.
  3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor për vitin 2017 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave. 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 3 prill, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian, për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014-2020”. Relatore: znj. Evis Kushi;
  3. Projektligji “Për ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore” Relator : Z. Arben Pëllumbi
  4. Projektligji “Për statistikat zyrtare”

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E marte, 3 prill 2018, ora 11.00
Seancë dëgjimore me aktorë të interesit për diskutimin e projektligjit “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, me drejtues të muzeve dhe DRKK - ve - ne qytetin e Beratit.