Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni per Politiken e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 10 Prill 2018, ora 11.00
  1. Miratimi i kalendarit 3 - javor të Komisionit nga data 09 prill - 27 prill 2018
  2. Miratimi i procesverbaleve për datat 21 dhe 26 prill 2018
  3. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension”
  4. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Evropian, për programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”
  5. Çështje të tjera

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi I ditës:
E martë, 10 prill, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Evropian, për programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”;
  3. Raportimi vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2017.