Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E mërkurë, 11 prill 2018, ora 09:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 27 dhe 28 mars 2018.
  2. Miratimi i kalendarit të ri të punimeve të komisionit për periudhën 09 – 27 prill 2018.
  3. Shqyrtimi i raportit vjetor të veprimtarisë së Departamentit të Administratës Publike për  vitin 2017.
  4. Miratimi i raportit të komisionit mbi vlerësimin e veprimtarisë së kryer nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për vitin 2017.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 11 prill, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit
  2. Raportimi vjetor i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017.
  3. Miratimi i projektrezolutës për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017.