Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 17 prill 2018, ora 10:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat 03.04.2018 dhe 05.04.2018.
  2. Shqyrtimi i raportit vjetor të veprimtarisë së Autoritetit për të Drejtën e Informimit mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit për vitin 2017. (Relator: B. Çuçi, komision përgjegjës)
  3. Miratimi i projektrezolutës “ Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri për vitin 2017” . (Relator: J. Çyrbja, komision përgjegjës)
  4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për miratimin e procedurës paraprake për plotësimin e një vendi vakant për anëtar të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. (Relator: B. Çuçi, komision përgjegjës)

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 17 prill, ora 10.00
Rendi i ditës:
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Raportimi vjetor i Komisionit për Prokurimin Publik për vitin 2017.