Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites
E marte, 08 maj 2018, ora 15:00
  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit në datën 02.05.2018.
  2. Shqyrtimi i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr.7514, datë 30.9.1991, “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të ndryshuar.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 8 maj, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Miratimi nen për nen dhe në tërësi i Projetkligjit “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”. 

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 9 maj, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Raporti vjetor i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E marte, date 8 maj 2018, ora 10.00
Diskutimi dhe votimi nen për nen dhe në tërësi i projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10247, datë 4.3.2010 “Për kornizën shqiptare të kualifikimit” (komision përgjegjës).