Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni per Politiken e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites
E marte, date 22 Maj 2018, ora 11.30
 1. Miratimi i kalendarit tre javor të punës së Komisionit
 2. Miratimi i procesverbalit për datën 8 Maj 2018.
 3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit Sh.a, si agjencia e zbatimit të projektit dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e projektit “Linja e transmetimit 400 kilovolt Shqipëri – Kosovë (Tiranë – Prishtinë), nëpërmjet një huaje prej 42.000.000 (dyzet e dy milionë) eurosh”
 4. Projektligji “Për pranimin e skedulit CXL VI të zgjerimit të listës së marrëveshjes së teknologjisë së informacionit, në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë”
 5. Çështje të tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 22 maj 2018, ora 12:00
 1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat: 07.05.2018; 08.05.2018; 09.05.2018 dhe 14.05.2018.
 2. Projektvendimi “Për disa ndryshime në vendimin nr.34, datë 20.5.2010 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi” .
 3. Raporti vjetor i Avokatit të Popullit për veprimtarinë e ushtruar gjatë vitit 2017.                                                          

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 22 maj, ora 09.00
 1. Miratimi i procesverbalit,
 2. Raporti vjetor i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017 – kthimi i përgjigjeve të pyetjeve dhe diskutime.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E marte, date 22 maj 2018, ora 10.00
 • Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.34/2017, “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit””(komision për dhënie mendimi).
 
 • Propozim i AMA drejtuar Komisonit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9584, dt. 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”.
 
 • Propozim i AMA për ndryshim në strukturën dhe organikën e AMA-s.
 
 • AMA drejtuar Komisionit per mendim ne lidhje me projektvendimin “Per miratimin e listes se ngjarjeve me rendesi te madhe per publikun, si dhe menyren e transmetimit pa pagese te tyre nga OSHMA-ja e kualifikuar”.