Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni per Politiken e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites
E marte, 29 maj 2018, ora 12.00
 1. Miratimi i kalendarit tre javor të punës së Komisionit
 2. Miratimi i procesverbalit për datën 8 Maj 2018.
 3. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit Sh.a, si agjencia e zbatimit të projektit dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e projektit “Linja e transmetimit 400 kilovolt Shqipëri – Kosovë (Tiranë – Prishtinë), nëpërmjet një huaje prej 42.000.000 (dyzet e dy milionë) eurosh”
 4. Projektligji “Për pranimin e skedulit CXL VI të zgjerimit të listës së marrëveshjes së teknologjisë së informacionit, në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë”
 5. Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lokarnos “Për përcaktimin e një klasifikimi ndërkombëtar për disenjot industriale””
 6. Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Vjenës “Për klasifikimin ndërkombëtar të elementeve figurative të markave tregtare””
 7. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e Financimit e projektit të burimeve ujore dhe ujitjes”
 8. Çështje të tjera

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 29 Maj 2018, ora 11:00
 1. Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lokarnos “Për përcaktimin e një klasifikimi ndërkombëtar për disenjot industriale””(komision për dhënie mendimi, relator: E.Leka)
 
 1. Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Vjenës “Për klasifikimin ndërkombëtar të elementeve figurative të markave tregtare” (komision për dhënie mendimi, relator: E.Leka)
 
 1. Vazhdimi i shqyrtimit nen për nen të projektligjit “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë” (komision përgjegjës, relator:A. Shameti)

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E martë, 29 maj, ora 10.00
 1. Miratimi i procesverbalit
 2. Projektligji “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës” .