Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni per Politiken e Jashtme


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites
E merkure, data 30 maj 2018, ora 12.00
  1. Shqyrtimi në parim dhe nen për nen i projektligjit “Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës”
  2. Çështje të tjera

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E mërkurë, 30 maj, ora 10.00
  1. Miratimi i procesverbalit
  2. Diskutime mbi Raportin vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017.

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E merkure, 30 maj 2018, ora 10.00
1. Miratimi i proces-verbaleve te datave 8, 14 dhe 15 maj 2018. 2. Propozimi i AMA-s drejtuar Komisonit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9584, dt. 17.07.2006 "Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj". 3. Propozimi i AMA-s për ndryshim në strukturën dhe organikën e AMA-s. 4. Kërkesa e AMA-s drejtuar Komisionit per mendim ne lidhje me projektvendimin "Per miratimin e listes se ngjarjeve me rendesi te madhe per publikun, si dhe menyren e transmetimit pa pagese te tyre nga OSHMA-ja e kualifikuar".