Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E hënë, 18 qershor 2018, ora 11:00
 
  1. Raportimi i Ministres së Drejtësisë lidhur me ndjekjen e ecurisë së cështjeve që përmbahen në rekomandimet e bëra gjatë vitit 2017 nga Këshilli i Ministrave për luftën kundër kriminalitetit.
  1. Shqyrtimi dhe miratimi në parim i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:
E hënë, 18 qershor, ora 10.30
  1. Miratimi i procesverbalit,
  2. Projektligji “Për pagesën e detyrimeve të prapambetura në favor të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)” ,
  3. Projektligji për një ndryshim në ligjin nr.7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr.1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë privatizimi)” dhe dekretit nr.1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr.1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit””, të ndryshuar” . 

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i dites:
E hene, date 18 qershor 2018, ora 11.00
Seancë dëgjimore për dhënien e informacioneve dhe shpjegimeve nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare  dhe Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike  në lidhje me mbylljen e menjëhershme të aksesit të faqes satirike online www.kryeminstri.com.