Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, 31 tetor 2017, ora 11:00
  1. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit në datat: 23.10.2017, 24.10.2017.
  2. Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit për periudhën 30 tetor – 17 nëntor 2017.
  3. Shqyrtimi i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim, për financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugës së Lumit të Vlorës”.
  4. Shqyrtimi i projektvendimit “Për procedurën paraprake të përzgjedhjes së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”.

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës
E martë, datë 31.10.2017 ora 12:00
-Vizitë njohëhëse/informuese në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile.